fbpx

Facultatea de Științe Comportamentale și Aplicate

Programe de Licență

Psihologie

Domeniu de studiu:

Psihologie

Forma de învățământ: IF

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

Asistență Socială

Domeniu de studiu:

Asistență Socială

Forma de învățământ: IF

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

Informatică

Domeniu de studiu:

Informatică

Forma de învățământ: IF

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

IF – învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar.

IFR – învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, orele de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Întreaga comunicare dintre student şi profesor este realizată pe Platforma Sakai, Universitatea „Danubius” fiind una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior care exploatează cu maximă eficienţă şi responsabilitate această platformă electronică de învăţământ.

Programul de licență Asistență Socială

Programul de licență Asistență Socială urmărește dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul asistenței sociale: intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale la nivel individual, familial, de grup, comunitar şi societal; elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor, programelor si politicilor sociale pentru diferite categorii vulnerabile etc. Studenții își vor însuși, pe parcursul anilor de studii metodele, de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de asistenţă socială etc.).

Discipline generale ale programului de studii: Introducere în Sociologie, Bazele asistenței sociale, Tehnici de comunicare în asistența socială, Introducere în Psihologie, Dezvoltare umană, Deontologia profesională, Psihologie socială, Sistemul de asistență socială, Drept și legislație în asistența socială, Metodologia cercetării în știintele sociale, Politici sociale, Teorii şi metode de intervenţie în Asistența Socială.

Competențele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • identificare, culegere de informații, documentare, evaluare și înregistrare a informațiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal
 • elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor și politicilor de asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile
 • consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii)
 • consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor și principiilor șpecifice asistenței sociale
 • comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali implicați

Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii-problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale;
 • aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierahice la nivel intra- și interorganizațional;
 • autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de dezvoltare personală și profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

Posibile traiectorii în carieră

Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum:

 • șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere
 • asistent social
 • consilier în domeniul adicțiilor
 • art-terapeut
 • asistent social cu competență în sănătatea mintală
 • specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități
 • specialist în angajare asistată
 • instructor-educator pentru activități de resocializare
 • asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice
 • cercetător în asistență socială
 • asistent de cercetare în asistență socială
 • inspector social
 • supervizor în servicii sociale

Programul de licență Psihologie

Scopul constă în pregătirea unor profesionişti de înaltă ţinută care să gândească critic şi inovativ şi să aplice cunoştinţele şi abilităţile psihologice în viaţa lor personală şi profesională.

Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Istoria psihologiei; Psihologie socială; Psihologia vârstelor; Psihologie organizațională și managerială; Psihologia personalității; Psihologie experimentală și analiza datelor; Genetica comportamentului uman; Neuropsihologia; Psihopatologie; Psihologie evoluționistă; Psihologie juridiciară; Psihocriminalistica; Psihologia educației; Psihologia muncii; Defectologie și logopedie; Psihodiagnoza copilului mic; Profile atipice de dezvoltare.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate, în anul II si III de studiu, care se realizează în cadrul unor cabinete specializate de psihologie, societăţi comerciale publice şi private, instituţii din diferite arii aplicative precum: clinică, sănătate şi neuropsihologie diferenţială, a educaţiei, socială, organizaţională şi a muncii, psihodiagnostic, consiliere psihologică şi psihoterapie, conform convenţiilor încheiate. Aceste arii de competentă vor oferi studenților posibilitatea unei cariere profesionale în cercetarea psihologică, predare, consiliere individuală sau de grup şi în diverse medii care abordează problemele umane, cum ar fi medicina, dreptul, educaţia, economia, sportul, activitatea juridică etc.

Studenţii care vor urma specializarea Psihologie vor fi capabili de încadrare eficientă la nivelul pieţei muncii naţionale şi internaţionale deoarece:
•    îşi vor forma deprinderile de analiză, evaluare şi abordare a individului, de analiză a grupului uman şi a situaţiei prin prisma rolului factorilor biopsihologici şi multiculturali, ţinând cont de teoriile dezvoltării, diferenţiale, psihosociale, neuropsihologice şi de metodologia abordării ştiinţifico-practice a problemelor;
•    îşi vor dezvolta capacitatea de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse domenii de activitate practică;
•    îşi vor dezvolta abilităţile de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.
La finalul studiilor, absolvenţii-licenţiaţi în ştiinţe sociale, specialitatea Psihologie se pot încadra în diverse agenţii, instituţii, organizaţii, în realizarea serviciilor de: asistenţă psihologică, psihosocială şi psihopedagogică în instituţiile din domeniul sănătăţii, educaţiei şi al asistenţei sociale; consiliere, orientare şcolară şi profesională; managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii; consultanţă psihologică în organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale sau private; psihodiagnostic şi asistenţă/consiliere psihologice în instituţiile publice, de drept, în sport, transporturi, educaţie, marketing; comunicare, asistenţă psihologică, advertising şi publicitate, cercetare a fenomenului psihosocial etc.

Posibile traiectorii în carieră
Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum:
•    Psiholog
•    Psiholog în specialitatea psihologie clinică
•    Psiholog în specialitatea consiliere psihologică
•    Psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizatională
•    Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
•    Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
•    Psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere scolară și vocațională
•    Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
•    Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale
•    Psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului
•    Psihopedagog
•    Expert poligraf
•    Psiholog școlar
•    Cercetător în psihologie
•    Asistent de cercetare în psihologie
•    Cercetător în psihopedagogie specială
•    Asistent de cercetare în psihopedagogie specială
•    Terapeut ocupațional


Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • Utilizarea adecvată, în comunicarea profesională, a conceptelor, teoriilor și metodelor de bază specifice psihologiei și științelor socioumane în general.
 • Explicarea și interpretarea fenomenelor psihologice, prin utilizarea adecvată a conceptelor și teoriilor de bază din domeniu.
 • Construirea de modele specifice domeniului psihologie, prin aplicarea principalelor abordări teoretice și experimentale.
 • Analiza comparativă a principalelor abordări teoretice din psihologie (comportamentală, biologică, cognitive, evoluționistă, umanistă, psihodinamică și socioculturală).
 • Elaborarea de interpretări psihologice ale comportamentului și ale proceselor mentale la diferite niveluri.
 • Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie.
 • Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
 • Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
 • Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei.

Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei.
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.
 • Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la dinamica contextului social.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Program de Licență în domeniul Informatică

Dintre disciplinele studiate in cadrul departamentului Informatică si care contribuie la formarea ca specialiști a viitorilor absolvenți, enumeram:

 • Fundamentele programării
 • Rețele de calculatoare
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Inteligenta artificiala
 • Tehnici avansate de programare
 • Programare paralelă, concurentă și distribuită
 • Programare Web in Pyton
 • Structuri de date
 • Managementul proiectelor software
 • Grafica pe calculator
 • Tehnici de Data Mining
 • Algoritmi fundamentali
 • Logica matematica si computațională
 • Inginerie software
 • Dezvoltarea aplicațiilor mobile
 • Limbaje formale si compilatoare
 • Cercetări operaționale / Tehnici de optimizare
 • Dezvoltarea aplicațiilor Web
 • Baze de date
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Securitatea sistemelor informatice
 • Programare orientata obiect
 • Medii si instrumente de programare

 
Laboratoare informatică
1. Laborator B2
2. Laborator A21
3. Laborator A27

Misiunea didactică a programului de studii Informatică este de a forma specialiști cu pregătire universitară cât mai completă, ușor de integrat pe piața forței de muncă, ce pot îndeplini în mod performant atribuțiile specifice funcțiilor din domeniul TIC. Pentru acesta se urmărește ca studenții să-și formeze o viziune coerentă asupra utilizării instrumentelor informatice în context interdisciplinar, să-și dezvolte o gândirea algoritmică / analitică precum și competențe specifice domeniului.

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.