fbpx

Practică de specialitate

Facultatea de Drept

Practica de specialitate pentru studenții Facultății de Drept va avea loc în anul IV de studii, semestrul al doilea. Practica reprezintă o disciplină obligatorie, a cărei durată este reglementată prin planul de învăţământ, cu respectarea reglementărilor în vigoare, a cărei desfăşurare se realizează în baza convenţiilor de practică încheiate cu instanţe judecătoreşti, parchete, cabinete de avocatură, notariate, autorităţi ale administraţiei publice locale.


Îndrumători practică

Facultatea de Științe Economice

Practica de specialitate a studenților de la Facultatea de Ştiințe Economice, se va desfășura de către studenții anului II de studiu a programelor de licență, formele de învățământ IF/ID/IFR și de către studenții anului I de studiu a programelor de master forma de învățământ IF. Stagiul de practică va avea durata 84 de ore pentru studenții anului II studii universitare de licență și pentru studenții anului I studii universitare de masterat și se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore.Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățile în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens.După încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta convenția de practică semnată de către conducătorul unităţii în care s-a efectuat practica, o adeverintă care să ateste efectuarea stagiului de practică și caietul de practică (proiectul de practică) care va cuprinde activităţile desfăşurate pe parcursul stagiului de practică, iar nota finală se va stabili în urma colocviului ce se va susţine în sesiunea de examene.Studenții care își doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilități ERASMUS de plasament. Aici vor găsi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.


COORDONATORI PRACTICĂ DE SPECIALITATE-LICENȚĂ

Anul II-FB

IF și ID

Lect. univ.dr. Gina IOAN


Anul II-ECTS
IF și ID

Prof. univ. dr. Anca-Gabriela TURTUREANU


Anul II-CIG
IF și IFR

Conf. univ. dr. Florian-Marcel  NUŢĂ


COORDONATORI PRACTICĂ DE SPECIALITATE-MASTER

Anul I-MFPP

Conf. univ. dr. Alina-Cristina NUȚĂ


Anul I-MACT

Prof. univ. dr. Anca-Gabriela TURTUREANU


Anul I-ACPP

Conf. univ. dr. Carmen-Gabriela SÎRBU


Anul I-GFASE

Conf. univ. dr. Ecaterina NECȘULESCU


Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Practică de specialitate va avea loc în anul II de studiu, pentru toti studentii Facultății de Comunicare și Relații Internaționale și în anul I de studii pentru toți masteranzii, la toate specializarile. 


Coordonatori practică - studii licență și masterat

© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.