fbpx

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă

Misiune

Învăţământul la Distanţă (ID) şi Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) sunt forme de instruire instituţionalizate ce includ elemente de flexibilitate care le fac mult mai accesibile pentru studenţi, comparativ cu sistemul tradiţional, bazat pe comunicarea directă între cadrul didactic şi student.

Ȋn cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi, programele ID și IFR sunt coordonate de către Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DIDFR), care este parte componentă a instituției, cu structuri administrative proprii.

Prin natura sa, Ȋnvățământul la Distanță este o formă flexibilă de educație, oferind posibilitatea studenților de a opta asupra locului și timpului în care să se instruiască, implicȃnd utilizarea unei game largi de tehnologii de învățământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio și video interactive, multimedia, tele-cursuri, tehnologii de învățare mediate de calculator sau rețele de calculatoare (servicii oferite în contul taxei de studiu)

Învăţământul cu Frecvenţă Redusă este caracterizat prin programe de pregătire ale căror componente dominante sunt: activităţi de seminar, întâlniri periodice cu studenţii/cursanții pentru desfăşurarea activităţilor practice obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ, constând în laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate şi alte activităţi, precum şi folosirea unor mijloace de învăţământ specifice învăţământului la distanţă.

Planurile de învățământ de la programele de studii ID-IFR sunt elaborate în concordanță cu misiunea și obiectivele specializărilor, astfel încât să asigure o pregătire echivalentă celei de la forma de învățământ cu frecvență, iar ponderea disciplinelor fundamentale și de specialitate este evaluată în Sistemul European al Creditelor Transferabile (ECTS).

Pentru menținerea obiectivelor programelor ID-IFR la nivelul standardelor ARACIS, Departamentul IDFR implementează un Sistem de asigurare a calităţii ce include un Program de management al calității ce decurge din politica si obiectivele generale ale instituţiei în domeniul calităţii, având ca scop asigurarea calităţii activităţilor de învăţare si predare, în conformitate cu cerinţele educaţiei la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

DIDFR este organizat și funcționează după un regulament propriu aprobat în Senatul Universității. DIDFR colaborează cu facultățile universității pentru derularea programelor ID-IFR prin intermediul decanilor și coordonatorilor de program care fac parte din consiliul de conducere al departamentului.

Obiective

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă din cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi are, printre altele, următoarele obiective:

 • asigurarea calităţii actului didactic;
 • asigurarea condiţiilor organizaţionale şi de dotare specifice;
 • desfăşurarea de activităţi de promovare;
 • urmărirea respectării legislaţiei în vigoare;
 • coordonarea instruirii persoanelor interesate în tehnologia specifică învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă redusă;
 • sprijinirea înfiinţării de centre de informare;
 • susţinerea activităţii de elaborare a materialelor didactice în tehnologiile ID/IFR;
 • producerea şi valorificarea de materiale educaţionale clasice sau multimedia;

Avantaje

Pentru forma de învățământ la distanta (ID) sau învățământ cu frecvenţă redusă (IFR), în taxa de şcolarizare sunt cuprinse:

 • manualele de studiu în format electronic
 • acces şi utilizare seturi de teste de control/autoevaluare
 • acces la biblioteca virtuală şi biblioteca de carte a universităţii
 • acces la sistemele de comunicare între studenţi şi cu tutorii
 • acces la laboratoarele universităţii (informatică, limbă străina şi multimedia, criminalistică, clinică juridică)
 • activităţi didactice directe (activităţi tutoriale şi aplicative, examene)
 • consiliere şi orientare profesionala generală (cu excepţia testelor efectuate cu software sau personal specializat – psihopedagogie, comunicare, cultură şi comunicare organizaţională)
 • îndrumare la proiecte de an şi proiect de dizertaţie
 • îndrumare pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice
 • participare şi sprijin la activităţi de cercetare ştiinţifică studenţească
 • pregătire pentru participare la concursuri studenţeşti naţionale şi internaţionale de specialitate
 • informare privind noutăţi în domeniile de studiu şi de educație (legate de instituție, la nivel național si European – centrul EuroInfoGhid)
 • posibilitatea de participare la mobilităţi Erasmus de studiu sau de practică finanţate prin programul european Erasmus+
© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.