fbpx

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

2 ani/ 4 semestre, 120 ECTS

 

Facultatea

Domeniul

Denumirea programului

Forma de învățământ

Nr. sem.

Nr. Credite

Număr de locuri

ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Administrarea afacerilor

 

ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR

 

ID

4

120

50

Finanțe

FINANȚE ȘI BĂNCI

 

IF

4

120

50

Contabilitate

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

 

IFR

4

120

50

DREPT

Drept

DREPT

ID

4

120

50

 

Perioada de înscriere: 01.08- 15.10.2022

Acte necesare înscrierii:

- adeverinţă care să ateste calitatea de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat pentru anul școlar 2022-2023;

- fișă de înscriere- model;

- diploma de licență față -verso, original și  copie;

- foaia matricolă/supliment la diplomă, original și copie;

- diplomă de master, original și copie (dacă este cazul pentru absolvenții de master);

- foaia matricolă/supliment la diplomă, original și copie;

- diploma de bacalaureat, orginal și copie;

- certificat de naştere, original și copie; 

- certificat de căsătorie, original și copie (dacă este cazul);

- carte de identitate, original și copie;

- adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);

- dovada achitării taxei de înscriere (100 lei se achita în contul RO87 INGB 0010 0000 4170 8911 deschis la ING BANK – Agenția Galați; RO22 RNCB 0141 0328 8695 0001 deschis la BCR – Agenția Galați).

 

Taxa de școlarizare: 1200 lei/ semestru

Criterii  de admitere:

  • Cadre didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar cu diplomă de licență sau echivalentă.
  • Criterii de departajare: I media la examenul de licență; II media generală a anilor de studii de licență.

Secretariat DPPD

Violeta Ghinis

0733180170

0372361230

© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.