fbpx

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

2 ani/ 4 semestre, 120 ECTS

AVANTAJE:

  • Diploma de conversie profesională conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar în concordanţă cu noua specializare/ completarea normei didactice;
  • Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute deja de către cadrele didactice sunt recunoscute pentru orice specializare dobândită prin finalizarea unui program de conversie profesională.
  • Absolvenții programului de conversie PSIHOLOGIE pot ocupa postul/catedra de: Profesor- psiholog școlar/ Profesor itinerant și de sprijin, etc., conform Centralizator

Facultatea

Domeniul

Denumirea programului

Forma de învățământ

Nr. sem.

Nr. Credite

Număr de locuri

ȘTIINȚE COMPORTAMETALE ȘI APLICATE

 

Psihologie

 

PSIHOLOGIE

 

IF

 

4

 

120

 

50

ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Administrarea afacerilor

 

ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR

 

ID

4

120

50

Finanțe

FINANȚE ȘI BĂNCI

 

IF

4

120

50

Contabilitate

CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

 

IFR

4

120

50

DREPT

Drept

 DREPT (CULTURĂ CIVICĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ)

ID

4

120

50

 

Perioada de înscriere: 01.07- 20.09.2024

Acte necesare înscrierii:

- adeverinţă, în original, care să ateste calitatea de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat pentru anul școlar 2024-2025;

- fișă de înscriere - model site;

- diploma de licență față - verso, copie;

- foaia matricolă/supliment la diplomă, copie;

- diploma de bacalaureat, copie;

- certificat de naştere, copie; 

- certificat de căsătorie, copie (dacă este cazul);

- carte de identitate,  copie;

- adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);

- declarație privind autenticitatea documentelor de studii transmise/depuse - model site;

- dovada achitării taxei de înscriere (250 lei se achita în contul RO87 INGB 0010 0000 4170 8911 deschis la ING BANK – Agenția Galați; RO22 RNCB 0141 0328 8695 0001 deschis la BCR – Agenția Galați).

Taxa de școlarizare: 2500 lei/ semestru.

 

Criterii de admitere:

  • Cadre didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar cu diplomă de licență sau echivalentă.
  • Criterii de departajare: I media la examenul de licență; II media generală a anilor de studii de licență.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Universității ”Danubius” Galați, Bd. Galați nr. 3,

800654, Galați, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), sala A 33 sau în Centrele de înscriere (https://admitere.univ-danubius.ro),  sau se trimit prin poștă la adresa menționată mai sus.

 

Informații suplimentare:

https://www.univ-danubius.ro/dppd

E-mail: dppd@univ-danubius.ro

Tel. 0733180170

Tel. 0372361230

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.