Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Programe de Licență

Comunicare și Relații Publice

Domeniu de studiu:

Științe ale Comunicării

Formele de învățământ: IF & ID

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

Relații internaționale și studii europene

Domeniu de studiu:

Relații Internaționale și Studii Europene

Forma de învățământ: IF & ID

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

Psihologie

Domeniu de studiu:

Psihologie

Forma de învățământ:

IF

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

IF – învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar.

IFR – învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, orele de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Întreaga comunicare dintre student şi profesor este realizată pe Platforma Sakai, Universitatea „Danubius” fiind una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior care exploatează cu maximă eficienţă şi responsabilitate această platformă electronică de învăţământ.

Comunicare și Relații Publice

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti , cercetători şi lideri în domeniul comunicării, din zona de Est şi Sud - Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Comunicarea de criză, Relații publice internaționale, Relații publice sectoriale, Redactarea materialelor de Relații publice, Semiotica aplicată, Dreptul comunicării, Filosofia culturii, Comunicare și relații publice în organizații politice.

Pentru a răspunde acestor componente majore ale noului domeniu, curricula pe care o oferim studenţilor noştri, prin cadre didactice deosebit de competente în domeniu, este în consens cu tot ceea ce se întâmplă astăzi pe plan naţional şi internaţional, ceea ce face ca o astfel de diplomă de absolvire să fie recunoscută, prin creditele transferabile, oriunde.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul II de studiu, 4 săptămâni, însumând 120 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră

Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum: specialist în relaţii publice, mediator, purtător de cuvânt, brand manager, organizator protocol, organizator de târguri şi expoziţii, formator, organizator/consultant formare, evaluator de competenţe profesionale, consultant comunicare politică, specialist în relaţii publice online, specialist în comunicare cu presa.

Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării
 • Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)
 • Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice
 • Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice
 • Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare
 • Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:
 • Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice
 • Autoevaluarea nevoii de

Relații internaționale și studii europene

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti, cercetători şi lideri în domeniul relațiilor internaționale, din zona de Est şi Sud - Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.
Pentru a răspunde acestor componente majore ale noului domeniu, curricula pe care o oferim studenţilor noştri, prin cadre didactice deosebit de competente în domeniu, este în consens cu tot ceea ce se întâmplă astăzi pe plan naţional şi internaţional, ceea ce face ca o astfel de diplomă de absolvire să fie recunoscută, prin creditele transferabile, oriunde.

Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Politică externă și diplomație, Negociere și mediere în relațiile internaționale, Sociologia relațiilor internaționale, Drept Internațional, Cultură și civilizație europeană, Drept diplomatic și consular, Dreptul european, Instituții europene, Introducere în științe politice.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul II de studiu, 4 săptămâni, însumând 120 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră

Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum:

 • specialist în relaţii internaţionale,
 • diplomat,
 • consilier pe probleme de relaţii internaţionale şi integrare europeană în instituţii publice şi private,
 • analist de politică externă,
 • specialist în managementul conflictelor şi negociere,
 • funcţionar în organizaţii internaţionale,
 • funcţionar în administraţia publică europeană,
 • consilier şi manager pentru proiecte europene.

Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si internationale
 • elaborarea proiectelor europene si internaţionale
 • utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene
 • proiectarea de strategii in domeniul relatiilor internationale si afacerilor europene
 • asigurarea de asistentă în domeniul negocierii internationale şi medierii între grupuri cu interese diverse
 • asigurarea asistentei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor implicate în procese europene si internationale

Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine
 • aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor paliere ierahice
 • autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime. 

Psihologie

Misiunea specializării Psihologie din cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale este de a forma specialişti pregătiţi să ofere diferite categorii de servicii psihologice, educativ-terapeutice şi recuperative, capabili să contribuie la ridicarea prestigiului profesiei de psiholog şi la dezvoltarea cercetării în domeniul ştiinţelor educaţiei şi sociale. Scopul specializării constă în pregătirea unor profesionişti de înaltă ţinută care să gândească critic şi inovativ şi să aplice cunoştinţele şi abilităţile psihologice în viaţa lor personală şi profesională.

Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Istoria psihologiei; Psihologie socială; Psihologia vârstelor; Psihologie organizațională și managerială; Psihologia personalității; Psihologie experimentală și analiza datelor; Genetica comportamentului uman; Neuropsihologia; Psihopatologie; Psihologie evoluționistă; Psihologie juridiciară; Psihocriminalistica; Psihologia educației; Psihologia muncii; Defectologie și logopedie; Psihodiagnoza copilului mic; Profile atipice de dezvoltare.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate, în anul II si III de studiu, care se realizează în cadrul unor cabinete specializate de psihologie, societăţi comerciale publice şi private, instituţii din diferite arii aplicative precum: clinică, sănătate şi neuropsihologie diferenţială, a educaţiei, socială, organizaţională şi a muncii, psihodiagnostic, consiliere psihologică şi psihoterapie, conform convenţiilor încheiate. Aceste arii de competentă vor oferi studenților posibilitatea unei cariere profesionale în cercetarea psihologică, predare, consiliere individuală sau de grup şi în diverse medii care abordează problemele umane, cum ar fi medicina, dreptul, educaţia, economia, sportul, activitatea juridică etc.

Studenţii care vor urma specializarea Psihologie vor fi capabili de încadrare eficientă la nivelul pieţei muncii naţionale şi internaţionale deoarece:
•    îşi vor forma deprinderile de analiză, evaluare şi abordare a individului, de analiză a grupului uman şi a situaţiei prin prisma rolului factorilor biopsihologici şi multiculturali, ţinând cont de teoriile dezvoltării, diferenţiale, psihosociale, neuropsihologice şi de metodologia abordării ştiinţifico-practice a problemelor;
•    îşi vor dezvolta capacitatea de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse domenii de activitate practică;
•    îşi vor dezvolta abilităţile de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.
La finalul studiilor, absolvenţii-licenţiaţi în ştiinţe sociale, specialitatea Psihologie se pot încadra în diverse agenţii, instituţii, organizaţii, în realizarea serviciilor de: asistenţă psihologică, psihosocială şi psihopedagogică în instituţiile din domeniul sănătăţii, educaţiei şi al asistenţei sociale; consiliere, orientare şcolară şi profesională; managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii; consultanţă psihologică în organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale sau private; psihodiagnostic şi asistenţă/consiliere psihologice în instituţiile publice, de drept, în sport, transporturi, educaţie, marketing; comunicare, asistenţă psihologică, advertising şi publicitate, cercetare a fenomenului psihosocial etc.

Posibile traiectorii în carieră
Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum:
•    Psiholog
•    Psiholog în specialitatea psihologie clinică
•    Psiholog în specialitatea consiliere psihologică
•    Psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizatională
•    Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
•    Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
•    Psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere scolară și vocațională
•    Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
•    Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale
•    Psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului
•    Psihopedagog
•    Expert poligraf
•    Psiholog școlar
•    Cercetător în psihologie
•    Asistent de cercetare în psihologie
•    Cercetător în psihopedagogie specială
•    Asistent de cercetare în psihopedagogie specială
•    Terapeut ocupațional


Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • Utilizarea adecvată, în comunicarea profesională, a conceptelor, teoriilor și metodelor de bază specifice psihologiei și științelor socioumane în general.
 • Explicarea și interpretarea fenomenelor psihologice, prin utilizarea adecvată a conceptelor și teoriilor de bază din domeniu.
 • Construirea de modele specifice domeniului psihologie, prin aplicarea principalelor abordări teoretice și experimentale.
 • Analiza comparativă a principalelor abordări teoretice din psihologie (comportamentală, biologică, cognitive, evoluționistă, umanistă, psihodinamică și socioculturală).
 • Elaborarea de interpretări psihologice ale comportamentului și ale proceselor mentale la diferite niveluri.
 • Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie.
 • Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
 • Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
 • Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei.

Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei.
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.
 • Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la dinamica contextului social.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Înscrierea la concursul de admitere se face numai pe baza diplomei de bacalaureat şi a criteriilor stabilite de senatul universităţii în baza normelor proprii.

Înmatricularea în anul I se face în baza deciziei rectorului, la cererea studentului declarat admis la concursul de admitere, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare în facultatea respectivă. Înmatricularea se finalizează prin contractul de şcolarizare.

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.