fbpx

Facultatea de Drept

Programe de Master

Drept și administrație publică europeană

Domeniul de studiu:

Drept

Forma de învăţământ:

-IF (acreditat)

-IFR (acreditat)

Durata studiilor

3 semestre (1,5 ani)

Credite: 90

Științe penale

Domeniul de studiu:

Drept

Forma de învăţământ:

IF (acreditat)

Durata studiilor:

3 semestre (1,5 ani)

Credite: 90

IF – învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar.

IFR – învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, orele de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Întreaga comunicare dintre student şi profesor este realizată pe Platforma Sakai, Universitatea „Danubius” fiind una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior care exploatează cu maximă eficienţă şi responsabilitate această platformă electronică de învăţământ.

Drept și administrație publică europeană

Misiunea Universităţii „Danubius " din Galaţi de a oferi educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate în context naţional şi european se realizează şi prin intermediul programului de studiu Drept şi Administraţie Publică Europeană.

Integrarea României în Uniunea Europeană face imperios necesară pregătirea unor specialişti în domeniul dreptului şi al administraţiei publice europene, iar Universitatea „Danubius" asigură, în acest sens, un învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională şi în continuă dinamică.
Menţionăm că în municipiul şi judeţul Galaţi există o viaţă administrativă intensă în cadrul Euroregiunii de Sud - Est.

În acest sens programul de studii universitare de master Drept şi administraţie publică europeană (DAPE) are următoarele obiective generale:
- promovarea unui management eficient al calităţii în procesul didactic şi de cercetare, accentuarea rolului creativ al învăţământului juridic realizat în Universitatea „Danubius" din Galaţi;
- integrarea în conţinutul activităţilor didactice a spiritului ce stă la baza procesului intens de legiferare din România, a conţinutului noilor acte normative, derivat din modernizarea societăţii româneşti şi calitatea dobândită de ţara noastră de membru al Uniunii Europene;
- cultivarea respectului pentru valorile europene şi tradiţiilor instituţionale ale unei societăţii libere;
- dezvoltarea capacităţii/competenţei studenţilor de a folosi instrumentele intelectuale dobândite în realizarea unor analize personale asupra fenomenelor şi proceselor din domeniul de referinţă; - consolidarea şi diversificarea relaţiilor de cooperare didactică şi ştiinţifică, integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate;
- iniţierea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică, prin colaborarea cu parteneri competitivi, precum şi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru adjudecarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică;
- stimularea cercetării interdisciplinare, în concordanţă cu priorităţile de cercetare la nivel naţional;
- antrenarea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică pentru dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale mediului instituţional;
- încurajarea diversităţii şi accesului la multiple oportunităţi pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin asigurarea unei pregătiri adecvate;
- dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi al îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.

Obiectivele specifice ale acestui program de studiu vizează:
- pregătirea de specialişti în domeniul dreptului european, îndeosebi al legislaţiei administraţiei publice europene, având în vedere dimensiunea relaţiilor publice, esenţială astăzi pentru colectivităţile locale;
- realizarea perspectivei profesionalizante pentru studenţii care urmăresc o carieră în administraţia publică, dar şi în alte servicii şi profesii care necesită o astfel de pregătire;
- pregătirea viitorilor doctoranzi care-şi doresc o carieră universitară sau de cercetători (în organisme de cercetare, direcţii şi servicii de studiu în ministere şi alte instituţii);
- formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti, familiarizaţi cu cerinţele şi modul de lucru al instituţiilor europene;
- dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a funcţionarilor publici din instituţiile publice;
- asigurarea unui grad corespunzător de formare a studenţilor (masteranzi) cu privire la procesul de integrare europeană şi a eforturilor necesare administraţiei publice româneşti pentru atingerea standardelor europene în domeniu;
- valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi din străinătate.

Printre disciplinele studiate se numără:

1. Drept instituţional al Uniunii Europene
2. Funcţia publică europeană
3. Drept social european
4. Dreptul european al mediului
5. Drept administrativ european
6. Managementul proiectelor
7. Metode şi tehnici de cercetare. Studiu de caz
8. Instituții financiare europene
9. Protecția copilului în dreptul european


Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră

Cei care finalizează acest program de masterat pot să desfăşoare profesii precum:
• funcţionar public,
• specialist în administraţia publică,
• consilier instituții publice,
• funcţionar public european,
• inspector în administrația publică,
• consilier/expert forță de muncă și șomaj,
• expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene,
• consilier afaceri europene, auditor intern în sectorul public,
• evaluator de competențe profesionale.

Științe penale

Misiunea acestui program este didactică (furnizoare de educaţie) şi de cercetare ştiinţifică, implicând, pe de o parte, transmiterea cunoştinţelor de specialitate în domeniul ştiinţelor penale, iar pe de alta, antrenarea acestora înactivitatea de cercetare.

Procesul profund de reformă a legislaţiei penale, pe care l-a declanşat intrarea României în Uniunea Europeană, a avut şi are un impact deosebit asupra ştiinţelor penale. Etapele şi consecinţele acestui proces de reformă trebuie cunoscute de profesioniştii dreptului, printr-un studiu temeinic, sistematic, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate.
Programul de studii universitare de masterat Ştiinţe penale are în vedere, sub un alt aspect, cunoaşterea căilor şi mijloacelor de prevenire şi combatere a criminalităţii, fenomen ce cunoaşte în prezent o accentuată recrudescenţă şi diversificare. Programul răspunde, în acest fel, necesităţii stringente de pregătire şi formare în varii domenii de activitate: justiţie, avocatură, poliţie şi altele.

Complexitatea realităţilor juridice din România, precum şi faptul că ţara noastră este acum membru al Uniunii Europene impune existenţa unor programe de masterat în acest domeniu, cu atât mai mult cu cât inclusiv politicile penale trec printr-un proces continuu de armonizare. De altfel, adoptarea unor noi Coduri – penal şi de procedură penală – reprezintă crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală, urmărindu-se transpunerea în acest cadru a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene.
De asemenea, intrarea României în Uniunea Europeană necesită cunoaşterea legislaţiei penale din ţările europene, precum şi cunoaşterea progresului realizat pe linia unificării unor instituţii de drept penal şi drept procesual penal. Din această perspectivă s-a organizat programul de masterat Ştiinţe penale; cursurile din cadrul acestui masterat sunt concepute ca o modalitate de perfecţionare şi de completare a pregătirii profesionale a specialiştilor în drept penal, dar şi a altor categorii de absolvenţi de învăţământ universitar.

Obiectivele specifice ale acestui program sunt:
- prezentarea noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală;
- prezentarea rolului Curţii Constituţionale în judecarea excepţiilor de neconstituţionalitate în materie penală, precum şi a rolului Curţii Europene a Drepturilor Omului în acest sens;
- analiza opiniilor din doctrină legate de modificările legislative recente din domeniu;
- prezentarea reglementărilor legale în materia ştiinţelor penale, cu referire expresă asupra aspectelor privind corupţia, crima organizată, spălarea banilor, consumul de droguri, evaziunea fiscală, infracţiuni în domeniul informaticii etc.;
- analiza comparativă a principalelor instituţii penale şi procesual penale existente în reglementările din ţările europene;
- analizarea practicii judiciare în materia de dreptului penal şi dreptului procesual penal, în acord cu soluţiile existente în acest domeniu în statele Uniunii Europene;
- valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi din străinătate.

Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se numără:
1. Drept penal aprofundat partea specială
2. Criminalistică: tehnici şi procedee moderne de investigaţie
3. Sistemul jurisdicţional european de protecţie a drepturilor omului
4. Drept execuţional penal
5. Instituţii ale dreptului procesual penal
6. Instituţii implicate în combaterea infracţiunilor internaţionale
7. Dreptul penal al afacerilor
8. Individualizarea sancţiunilor de drept penal

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră
Absolvenții acestui program de masterat au următoarele oportunități în carieră:

  • expert prevenire și combatere a corupției,
  • expert criminalistică,
  • cercetător în domeniul științelor juridice,
  • asistent de cercetare în domeniul științelor juridice,
  • ofițer de legătură vamal,
  • judecător,
  • procuror,
  • avocat.
© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.