fbpx

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE EDUCAȚIE PERMANENTĂ, DE PERFECȚIONARE:

PREDAREA DIGITALĂ ÎN CLASA VIRTUALĂ

 

Durata: 100 ore activitate didactică-  13 ECTS;

COR 2330, COR 2341: Profesori;

Beneficiari:  Acest program se adresează tuturor absolvenților de studii universitare, profesori în sistemul de învățământ preuniversitar;

Formatori: cadre didactice universitare și experți de la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București;

Perioada de înscriere:  01.08-15.09.2022.

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

                           

Nr. crt.

DENUMIREA DISCIPLINEI

Codul disciplinei

Număr ore fizice pe disciplină

Studiu individual

Total ore

CREDITE

FORME DE VERIFICARE

 

Repartiţia orelor pe forme de activităţi didactice

TOTAL

 
 

C

S

L

AP

P

 

1

 Clasa virtuală- platforme și instrumente de predare online

DPPD01

10

-

20

-

30

45

75

3

E

 

2

Proiectarea și realizarea  conținutului digital

DPPD02

15

-

-

25

-

40

60

100

4

E

 

3

Didactica predării online

DPPD03

10

-

 -

20

-

30

45

75

3

E

 

4

Examen de certificare a competențelor profesionale

 -

-

-

 -

 -

 -

 -

3

E

 

 

Total

 

35

 

 

65

 

100

150

250

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

C-curs; S- seminar; L- laborator; AP – activități practice; P- practică.

Forme de verificare: E- examen; CV- colocviu.

    

Coordonator program postuniversitar: lector univ. dr. Doinița Popa

Temeiul legal al organizării programului postuniversitar: OM  4750/2019.

Criterii de selecţie pentru admitere:

 • au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Actul de studii eliberat cursantului:

 • Certificat de atestare a competenţelor profesionale
 • Programul postuniversitar se finalizează cu Examen de certificare a competențelor profesionale 

Informaţii generale:

 • Durata programului: 100 ore;
 • Credite profesionale transferabile: 13 CPT;
 • Activitățile se vor desfășura modular, la sfârșit de săptămână, pe platforma SAKAI a universității, în format hibrid- cursuri online, seminare față în față/online);
 • Calendarul activităților va fi stabilit după formarea grupei de 25 de cursanți;
 • Taxe înscriere 100 lei; Taxă de școlarizare: 800 lei (taxa de școlarizare se achită în două tranșe, prima tranșă la începerea cursului și ultima tranșă înainte de finalizarea cursului). 

Acte necesare pentru înscriere: 

 • fișă de înscriere- model;
 • diploma de licență sau echivalentă/adeverință de absolvire a studiilor de licență, în copie;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • certificatul de căsătorie, în copie;
 • buletin/carte de identitate, în copie;
 • adeverinţă medicală, care atestă că este apt pentru înscriere;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere (100 lei);
 • declarație privind autenticitatea documentelor de studii transmise/ depuse – model.

 

ACHITAREA TAXEI DE CURS se poate realiza prin virament bancar sau mandat poștal. La mențiuni se va specifica:  Numele si prenumele, Program postuniversitar  Predarea digitala.

Plata se efectuează în conturile IBAN:

- RO87 INGB 0010 0000 4170 8911 deschis la ING BANK – Agenția Galați

- RO22 RNCB 0141 0328 8695 0001 deschis la BCR – Agenția Galați

Fisa de inscriere

Declaratie autenticitate acte

 

Contact:

Universitatea ”Danubius” Galați,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Sala A33, Etaj 3

Violeta Ghinis-secretar DPPD

Email: dppd@univ-danubius.ro

Tel. 0733180170

Tel. 0372361230

 

 

 

 

 

© 2022 Danubius University. All Rights Reserved.