fbpx

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PROGRAME POSTUNIVERSITARE

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE EDUCAȚIE PERMANENTĂ, DE PERFECȚIONARE:

PREDAREA DIGITALĂ ÎN CLASA VIRTUALĂ

 

Durata: 100 ore activitate didactică-  13 ECTS;

COR 2330, COR 2341: Profesori;

Beneficiari:  Acest program se adresează tuturor absolvenților de studii universitare, profesori în sistemul de învățământ preuniversitar;

Formatori: cadre didactice universitare și experți de la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București;

Perioada de înscriere:  01.11.2023 - 24.11.2023

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. crt.

DENUMIREA DISCIPLINEI

Codul disciplinei

Număr ore fizice pe disciplină

Studiu individual

Total ore

CREDITE

FORME DE VERIFICARE

 

Repartiţia orelor pe forme de activităţi didactice

TOTAL

 
 

C

S

L

AP

P

 

1

 Clasa virtuală- platforme și instrumente de predare online

DPPD01

10

-

20

-

30

45

75

3

E

 

2

Proiectarea și realizarea  conținutului digital

DPPD02

15

-

-

25

-

40

60

100

4

E

 

3

Didactica predării online

DPPD03

10

-

 -

20

-

30

45

75

3

E

 

4

Examen de certificare a competențelor profesionale

 -

-

-

 -

 -

 -

 -

3

E

 

 

Total

 

35

 

 

65

 

100

150

250

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

C-curs; S- seminar; L- laborator; AP – activități practice; P- practică.

Forme de verificare: E- examen; CV- colocviu.

    

Coordonator program postuniversitar: lector univ. dr. Doinița Popa

Temeiul legal al organizării programului postuniversitar: OM  4750/2019.

Criterii de selecţie pentru admitere:

 • au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Actul de studii eliberat cursantului:

 • Certificat de atestare a competenţelor profesionale
 • Programul postuniversitar se finalizează cu Examen de certificare a competențelor profesionale 

Informaţii generale:

 • Durata programului: 100 ore;
 • Credite profesionale transferabile: 13 CPT;
 • Activitățile se vor desfășura modular, la sfârșit de săptămână, pe platforma SAKAI a universității, în format hibrid- cursuri online, seminare față în față/online);
 • Calendarul activităților va fi stabilit după formarea grupei de 25 de cursanți;
 • Taxa de înscriere: 200 lei; Taxa de școlarizare: 800 lei

Acte necesare pentru înscriere: 

 • fișă de înscriere- model;
 • diploma de licență sau echivalentă/adeverință de absolvire a studiilor de licență, în copie;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • certificatul de căsătorie, în copie;
 • buletin/carte de identitate, în copie;
 • adeverinţă medicală, care atestă că este apt pentru înscriere;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere (100 lei);
 • declarație privind autenticitatea documentelor de studii transmise/ depuse – model.

 

ACHITAREA TAXEI DE CURS se poate realiza prin virament bancar sau mandat poștal. La mențiuni se va specifica:  Numele si prenumele, Program postuniversitar  Predarea digitala.

Plata se efectuează în conturile IBAN:

- RO87 INGB 0010 0000 4170 8911 deschis la ING BANK – Agenția Galați

- RO22 RNCB 0141 0328 8695 0001 deschis la BCR – Agenția Galați

Fisa de inscriere

Declaratie autenticitate acte

 

Contact:

Universitatea ”Danubius” Galați,

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Sala A33, Etaj 3

Violeta Ghinis-secretar DPPD

Email: dppd@univ-danubius.ro

Tel. 0733180170

Tel. 0372361230

 

 

 

 

 

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.