Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Programe de Master

Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european

Domeniu de studiu:

Finanțe

Forma de învățământ:

IF

Durata studiilor:

4 semestre (2 ani)

Numărul total de credite: 120

Audit și control public și privat

Domeniu de studiu:

Contabilitate

Forma de învățământ:

IF

Durata studiilor:

4 semestre (2 ani)

Numărul total de credite: 120

Management financiar public și privat

Domeniu de studiu:

Finanțe

Forma de învățământ:

IF

Durata studiilor:

4 semestre (2 ani)

Numărul total de credite: 120

Managementul afacerilor în comerț și turism

Domeniu de studiu:

Administrarea afacerilor

Forma de învățământ:

IF

Durata studiilor:

4 semestre (2 ani)

Numărul total de credite: 120

Shipping International Trade and Finance

Field:

Business Administration

Form of study: Full time

Duration: 4 semesters (2 years)

ECTS credits: 120

Language of instruction/ examination: English

Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității

Domeniu de studiu:

Administrarea afacerilor

Forma de învățământ:

IF

Durata studiilor:

4 semestre (2 ani)

Numărul total de credite: 120

IF – învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar.

IFR – învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, orele de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Întreaga comunicare dintre student şi profesor este realizată pe Platforma Sakai, Universitatea „Danubius” fiind una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior care exploatează cu maximă eficienţă şi responsabilitate această platformă electronică de învăţământ.

Important pentru masteranzi

În functie de programul de master urmat la Facultatea de Stiinte Economice, absolventii programelor de master MFPP și GFASE sunt admisi la stagiul de expert contabil in cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) FARA EXAMEN DE ACCES. Absolventii GFASE sunt admisi, de asemenea, in Camera Consultanților Fiscali pe baza unui interviu, FARA EXAMEN DE ACCES.

Gestiunea financiară a afacerilor în spațiul european

Misiunea programului de studiu constă în formarea de specialişti capabili de o abordare interdisciplinară a operaţiunilor economice, având capacitatea de analiză a informaţiilor complexe cantitative şi calitative referitoare la gestiunea financiară a entităţilor.

Printre disciplinele studiate se numără: Fiscalitate directă, Aspecte privind procedura fiscală, Contribuții sociale obligatorii, Sancțiuni și căi de contestare, Proceduri și legislație vamală, Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

Competente profesionale

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții publice și private
 • Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noii
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a instituțiilor publice și private
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

Competențe transversale

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în domeniul managementului financiar public și privat
 • Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind managementul activității financiare

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:

 • Analist financiar
 • Cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar
 • Asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar
 • Specialist/analist organizare
 • Asistent analist

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Bibliotecauniversităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Audit și control public și privat

Misiunea programului de studiu constă în formarea de specialişti în domeniul auditului și controlului public și privat cu o solidă pregătire profesională, bazată pe însuşirea temeinică a cunoștințelor de audit și control , pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce asigură pregătirea de specialitate în acest domeniu.

Studenții vor studia în cadrul acestui program discipline precum: Standarde de audit financiar, Audit public și control intern, Management și audit al resurselor umane, Managementul și auditul proiectelor europene, Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru și întocmirea dosarului de audit financiar, Eșantionare în audit, Audit intern al instituțiilor publice.

Competente profesionale

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice auditului și controlului în instituțiile publice și private
 • Planificarea, organizarea, coordonarea auditului și controlului în instituțiile publice și private
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea de audit și control în instituțiile publice și private
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în activitatea de audit și control în instituțiile publice și private

Competențe transversale

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în activitatea de audit și control din instituțiile publice și private
 • Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:

 • Auditor financiar
 • Controlor de gestiune  
 • Auditor intern  
 • Cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar
 • Analist financiar
 • Auditor intern in sectorul public

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Management financiar public și privat

Misiunea programului de studiu constă în formarea de specialişti în domeniul managementului financiar public și privat cu o solidă pregătire profesională bazată pe cunoştinţele avansate în domeniul managementului financiar și abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi servicii de consultanţă necesare fundamentării deciziilor financiare.

Printre disciplinele studiate se numără: Management strategic al administraţiei publice, Managementul riscurilor financiar-bancare, Managementul sistemelor informaţionale, Politici contabile conforme standardelor internaționale de raportare fiscală, Politici publice europene, Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere,Managementul sistemelor informaţionale, Sisteme fiscale comparate, Fiscalitate şi politică fiscală, Expertiză financiară şi contabilă, Diagnosticul şi evaluarea firmei, Managementul portofoliilor publice și private, Etică și integritate academică.

Competente profesionale

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții
 • Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a institu’iilor publice și private
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

Competențe transversale

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în domeniul managementului financiar public și privat
 • Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind managementul activității financiare
 • Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:

 • Inspector financiar-bancar
 • Manager bancă      
 • Analist bancar/ societate de leasing  
 • Consultant bugetar
 • Trezorier
 • Expert in management activitati investitionale
 • Evaluator
 • Cenzor

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Managementul afacerilor în comerț și turism

Necesitatea acestui program de studii rezidă din nevoia permanentă de specialişti pregătiţi să facă faţă provocărilor concurenţiale şi de îmbunătăţire permanentă a politicilor de creştere economică sustenabilă din perspectiva domeniului turism, comerț și servicii.

Studenții vor studia în cadrul acestui program discipline precum: Management pentru afaceri in comerț si turism, Comerț internațional, Finanţarea afacerilor în comerț și turism, Afaceri şi antreprenoriat în comerț și turism, Managementul destinațiilor turistice, Managementul calităţii în comerţ şi turism.

Competente profesionale

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice managementului afacerilor în comerț și turism
 • Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul afacerilor în comerț și turism
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în managementul afacerilor în comerț și turism
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în managementul afacerilor în comerț și turism

Competențe transversale

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în domeniul managementului afacerilor în comerț și turism
 • Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind managementul afacerilor în comerț și turism
 • Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:

Absolvenții programului de studiu îți dezvoltă capacitățile antreprenoriale în domeniul managamentului turismului și serviciilor, managementul comerțului, în domeniul marketing turistic și merchandasing putând ocupa funcții precum analist financiar, asistent analist, specialist organizare, analist organizare.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Shipping International Trade and Finance

The Program offers intellectually challenging courses with a diversity of learning experiences that aim to provide you with the skills and knowledge to operate competently within the maritime industry.
The Program is addressed especially to:
• Individuals wishing to work in senior management of companies in Maritime Transport and International Trade;
• Specialists and future experts in public administration departments related to shipping and international trade;
• Entrepreneurs interested of shipping industry

The specialized competences that master students can acquire after obtaining the master's degree in the specialization are:

Professional Competences:

- Profound knowiedge in the specialized field and within it the theoretica, methodoiogical and practical devebpments specific to International trade and finance from the shipping field;

-Pianning, organization, coordination and control in International trade and finance;

-The integrated use of the conceptual and methodological apparatus, in incomplete defined stuation, in order to solve new theoretical and practical issues;

-The nuanced and meaningful use of criteria and assessment methods to formulate value judgments and to substantiate constructive decisions in international trade and finance from the shipping field;

- Development of professionaland/or research projects, innovatively using a broad range of quantitative and qualitative methods in international trade and finance from the shipping field.

Transversal Competences:

-Performing some professional complex tasks, under conditions of autonomy and professional independence in international trade and finance from the shipping field;

-Assuming management roles / functions of professional groups or of institutions regarding international trade and finance from the shipping field;

-Seif-control in the learning process, the diagnosis of training needs, the reflective analysis of their professional activities.

The program of study for each student is selected from a carefully focused range of options, so that a course can be tailored to his/her previous or current work, or may be designed to widen his/her range of expertise.

The fields of academic interests are:
Commercial exploitation of ships, Techniques of foreign trade, International Economics and Trade, Analysis and policy of shipping markets, Shipping financing. Investment strategies in shipping, Marine insurance. P&I Clubs
The curricula included internships in the first year of study totaling 84 hours during the second semester.

Career Opportunities
The students will specialize in:
• the analysis of shipping markets and cycles,
• chartering and ship-broking practices,
• international trade processes,
• the selection of alternative shipping finance and investment methods as well as
• the development, implementation and appraisal of shipping related risk management strategies.

The students will also gain exposure to the structure and operations of financial markets and institutions, securities trading, corporate transactions, valuation and investment strategies.

Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității

Misiunea programului de studii universitare de master Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității constă în formarea de specialişti care să aibă cunoştinţe avansate în domeniul administrării afacerilor în turism și industria ospitalității, capabili să se adapteze cerinţelor actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele membre ale Uniunii Europene promovând un ansamblu de valori bazat pe creativitate şi dinamism și totodată atragerea studenţilor în activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare menite să contribuie la extinderea cunoașterii.
Printre disciplinele studiate se numără:Antreprenoriat în turism și industria ospitalității, Politici și strategii de dezvoltare în turism și industria ospitalității, Tehnici promoționale în turism, Managementul destinațiilor turistice, Dezvoltare locală și regională în turism și industria ospitalității/ Comportamentul consumatorului de servicii turistice, Prețuri și tarife în turism și industria ospitalității/ Legislație în turism și industria ospitalității, Itinerarii culturale și sisteme turistice europene/ Tehnologie culinară.
Competente profesionale
• Cunoaşterea aprofundată a ariei de specializare turism si în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice si practice specifice administrării afacerilor în industria ospitalităţii;
• Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii turistice şi în industria ospitalităţii;
• Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi;
• Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii constructive în cadrul afacerilor în turism şi industria ospitalităţii;
• Elaborare de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative
Competențe transversale
• Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională;
• Asumarea unor roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii din domeniul turismului şi industriei ospitalităţii;
• Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale.
Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.
Oportunități în carieră:
Absolvenții programului de studiu îți dezvoltă capacitățile antreprenoriale și vor avea capacitatea:
să managerieze activități din domeniul turismului și industria ospitalității
să elaboreze strategii legate de activitatea turistică și industria ospitalității
să elaboreze și evalueze strategii de gestionarea riscurilor din domeniul turismului și industria ospitalității
să implementeze strategii de gestionare a riscurilor legate de activitatea de turism și servicii industria ospitalității

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.
Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

© 2021 Danubius University. All Rights Reserved.