fbpx

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Image

Învățământ la Distanță și Învățmânt cu Frecvență Redusă

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Domeniu de studiu:

Administrarea afacerilor

Forma de învățământ:

ID

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

Finanțe și Bănci

Domeniu de studiu:

Finanțe

Forma de învățământ:

ID

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

Contabilitate și informatică de gestiune

Domeniu de studiu:

Contabilitate

Forma de învățământ:

ID

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

IF – învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar.

IFR – învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, orele de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Întreaga comunicare dintre student şi profesor este realizată pe Platforma Sakai, Universitatea „Danubius” fiind una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior care exploatează cu maximă eficienţă şi responsabilitate această platformă electronică de învăţământ.

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor

Programul de studii îşi propune să formeze specialişti, în domeniul economiei comerțului, turismului și serviciilor în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele membre ale  Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe creativitate şi dinamism.
Disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite de cursuri şi cărţi care includ tematica din fişa disciplinei. Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se regăsesc: Economie în servicii, Cercetări de marketing, Tehnica negocierilor în afaceri, Comportamentul consumatorului, Economie în turism, Prețuri și concurență, Marketing internațional, Antreprenoriat, Ecoturism și turism rural,Tehnica operațiunilor de turism, Logistica și distribuția mărfurilor, Comerț electronic.

Competente profesionale
•    Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
•    Comercializarea produselor / serviciilor
•    Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
•    Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
•    Asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii
•    Asistență în managementul resurselor umane

Competențe transversale
•    Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila
•    Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
•    Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare
Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul II de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:
Studenții vor fi specializați și vor avea capacitatea de a :
- identifica și rezolva problemele legate de activitatea turistică, de comerț și servicii;
- analiza și elabora strategii în domeniul turismului comerțului și serviciilor;
- elabora, implementa și evalua strategiile de gestionare a riscurilor legate de activitatea din turism, comerț și servicii
și după absolvire pot ocupa funcții precum manager de produs,  
organizator activitate turism (studii superioare), specialist marketing.  

Facultatea dispune de  laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.
Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Finanțe și Bănci

Misiunea programului de studii universitare de licență este de a pregăti specialişti în domeniu, conform cerințelor și exigenţelor de pe piața muncii, modificărilor care intervin în economia reală pe piaţa internă şi într-un cadru globalizat și de a valorifica potențialul studenților în activitatea de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Printre disciplinelestudiate în cadrul acestui program se regăsesc: Finanțe publice, Fiscalitate, Operaţiunile instituţiilor de credit, Audit intern, Evaluarea firmei, Analiză economico-financiară, Management bancar, Audit financiar, Finanțe internaționale, Finanțe corporative, Asigurări și reasigurări, Buget și trezorerie publică.

Competente profesionale

 • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare
 • Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
 • Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice
 • Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
 • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competențe transversale

 • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila
 • Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
 • Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul II de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:

 • Expert financiar-bancar
 • Inspector financiar-bancar
 • Comisar principal
 • Consilier financiar-bancar
 • Administrator credite
 • Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)
 • Analist investitii
 • Inspector asigurări

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Contabilitate și Informatică de Gestiune

Programul de studii îşi propune să formeze buni specialişti cu o viziune aprofundată asupra contabilității în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiară care să participe la procesul decizional la nivel public şi privat.

Disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite de cursuri şi cărţi care includ tematica din fişa disciplinei. Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se regăsesc: Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Contabilitatea instituțiilor publice, Contabilitate de gestiune, Analiză economico-financiară, Audit financiar, Gestiunea financiară a firmei, Evaluarea firmei, Control financiar, Control de gestiune, Expertiză contabilă și consultanță fiscală.

Competente profesionale

 • Identificare si inregistrarea operatiunilor economice in contabilitatea entitatii/organizatiei
 • Utilizarea resurselor informatice in domeniul financiar-contabil
 • Prelucrarea informatiilor in vederea intocmirii de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale
 • Determinarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari
 • Derularea operatiunilor specifice controlului financiar-contabil

Competențe transversale

 • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila
 • Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul II de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Oportunități în carieră:

 • Expert contabil-verificator  
 • Referent de specialitate financiar-contabilitate
 • Controlor tezaur
 • Asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar
 • Revizor contabil

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.