Communications and International Relations Faculty

Bachelor Studies

Comunicare și Relații Publice

Domeniu de studiu:

Științe ale Comunicării

Formele de învățământ: IF & ID

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES

Field of study:

International Relations and European Studies

Form of education:

IF (50 Seats)

ID (50 Seats)

Psihologie

Domeniu de studiu:

Psihologie

Forma de învățământ:

IF

Durata studiilor:

6 semestre (3 ani)

Credite: 180

Comunicare și Relații Publice

Prin acest program Universitatea Danubius îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti , cercetători şi lideri în domeniul comunicării, din zona de Est şi Sud - Est a ţării, implicându-se în dezbaterile şi proiectele societăţii, în conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.

Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Comunicarea de criză, Relații publice internaționale, Relații publice sectoriale, Redactarea materialelor de Relații publice, Semiotica aplicată, Dreptul comunicării, Filosofia culturii, Comunicare și relații publice în organizații politice.

Pentru a răspunde acestor componente majore ale noului domeniu, curricula pe care o oferim studenţilor noştri, prin cadre didactice deosebit de competente în domeniu, este în consens cu tot ceea ce se întâmplă astăzi pe plan naţional şi internaţional, ceea ce face ca o astfel de diplomă de absolvire să fie recunoscută, prin creditele transferabile, oriunde.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul II de studiu, 4 săptămâni, însumând 120 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră

Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum: specialist în relaţii publice, mediator, purtător de cuvânt, brand manager, organizator protocol, organizator de târguri şi expoziţii, formator, organizator/consultant formare, evaluator de competenţe profesionale, consultant comunicare politică, specialist în relaţii publice online, specialist în comunicare cu presa.

Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:

 • Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării
 • Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)
 • Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice
 • Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice
 • Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare
 • Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de licență sunt:
 • Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice
 • Autoevaluarea nevoii de

INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES

This programme aims to provide students the proper environment for the development of high-level capabilities for access in and mobility within international study programmes, for acquiring excellent communication skills in at least two foreign international languages, an adequate knowledge of the international business environment as well as of EU institutions and policies, professional compatibility for positions in institutions administering European funding programmes, vocational skills for employment in a wide range of activities starting from domestic private businesses engaged in foreign trade, up to multinational firms and international institutions.

The objectives aimed at by this M.A. study programme can be thus summarized:

 • high quality education in the field of economic analysis of international relations;
 • competitive level of professional knowledge, internationally compatible
 • excellence of education in the field of international foreign languages
 • developing the ability to practically implement the gained theoretical knowledge;
 • stimulating international mobility of students and building their capacity to adapt to the constant changes in the labor market.

 

The covered subjects: Current trends in international relations, International economic relations, International public relations, World economics, Global transformations, Business negotiation strategies, Media economic dimensions, Business ethics in international relations.

Within the curricula, specialized internships have been included during the Ist academic years for 3 weeks, totaling 90 hours, at the end of the second semester. The internship takes place in public and private commercial companies, institutions, etc. in accord with the agreements concluded between them and the university.

The faculty has its own specialized laboratories (I.T. labs, multimedia) with proper equipment for all subjects that have scheduled such activities, with license for all necessary software, which enables the carrying out of the subjects in the curriculum under optimal conditions.

The Library of the University respectively that of the faculty is equipped with lecture halls and its own book collection according to the subjects provided in the curricula, on university study cycles, the needed resources for carrying out the activity being provided in the income and expenditure budgets. Furthermore, within the library, students receive free online access for all the national and international databases.

Possible career paths

The graduates of this programme can unfold their careers in several institutions and organizations such as:

 • companies and international trade institutions;
 • companies carrying out import-export transactions;
 • professional associations with international cooperation programmes;
 • representative offices and branches of foreign companies;
 • bank international relations departments;
 • insurance companies and international financial institutions;
 • European Union organizations and institutions;
 • world economics and international markets institutions and research centers;
 • agencies specializing in research and services of advertising in international markets;
 • government agencies of international finance management;
 • organization and implementation of international auctions and transactions on the stock exchange
 • transport and international shipments companies.

Psihologie

Misiunea specializării Psihologie din cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale este de a forma specialişti pregătiţi să ofere diferite categorii de servicii psihologice, educativ-terapeutice şi recuperative, capabili să contribuie la ridicarea prestigiului profesiei de psiholog şi la dezvoltarea cercetării în domeniul ştiinţelor educaţiei şi sociale. Scopul specializării constă în pregătirea unor profesionişti de înaltă ţinută care să gândească critic şi inovativ şi să aplice cunoştinţele şi abilităţile psihologice în viaţa lor personală şi profesională.

Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Istoria psihologiei; Psihologie socială; Psihologia vârstelor; Psihologie organizațională și managerială; Psihologia personalității; Psihologie experimentală și analiza datelor; Genetica comportamentului uman; Neuropsihologia; Psihopatologie; Psihologie evoluționistă; Psihologie juridiciară; Psihocriminalistica; Psihologia educației; Psihologia muncii; Defectologie și logopedie; Psihodiagnoza copilului mic; Profile atipice de dezvoltare.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate, în anul II si III de studiu, care se realizează în cadrul unor cabinete specializate de psihologie, societăţi comerciale publice şi private, instituţii din diferite arii aplicative precum: clinică, sănătate şi neuropsihologie diferenţială, a educaţiei, socială, organizaţională şi a muncii, psihodiagnostic, consiliere psihologică şi psihoterapie, conform convenţiilor încheiate. Aceste arii de competentă vor oferi studenților posibilitatea unei cariere profesionale în cercetarea psihologică, predare, consiliere individuală sau de grup şi în diverse medii care abordează problemele umane, cum ar fi medicina, dreptul, educaţia, economia, sportul, activitatea juridică etc.

Studenţii care vor urma specializarea Psihologie vor fi capabili de încadrare eficientă la nivelul pieţei muncii naţionale şi internaţionale deoarece:
•    îşi vor forma deprinderile de analiză, evaluare şi abordare a individului, de analiză a grupului uman şi a situaţiei prin prisma rolului factorilor biopsihologici şi multiculturali, ţinând cont de teoriile dezvoltării, diferenţiale, psihosociale, neuropsihologice şi de metodologia abordării ştiinţifico-practice a problemelor;
•    îşi vor dezvolta capacitatea de a identifica, descrie şi aplica principiile profesionale etice, standardele specialităţii în diverse domenii de activitate practică;
•    îşi vor dezvolta abilităţile de autoapreciere şi autodezvoltare personală şi profesională continuă prin autoinstruire a cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare.
La finalul studiilor, absolvenţii-licenţiaţi în ştiinţe sociale, specialitatea Psihologie se pot încadra în diverse agenţii, instituţii, organizaţii, în realizarea serviciilor de: asistenţă psihologică, psihosocială şi psihopedagogică în instituţiile din domeniul sănătăţii, educaţiei şi al asistenţei sociale; consiliere, orientare şcolară şi profesională; managementul resurselor umane în instituţii şi organizaţii; consultanţă psihologică în organizaţii guvernamentale, nonguvernamentale sau private; psihodiagnostic şi asistenţă/consiliere psihologice în instituţiile publice, de drept, în sport, transporturi, educaţie, marketing; comunicare, asistenţă psihologică, advertising şi publicitate, cercetare a fenomenului psihosocial etc.

Posibile traiectorii în carieră
Cei care finalizează acest program de licenţă pot să desfăşoare profesii precum:
•    Psiholog
•    Psiholog în specialitatea psihologie clinică
•    Psiholog în specialitatea consiliere psihologică
•    Psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizatională
•    Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor
•    Psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii
•    Psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere scolară și vocațională
•    Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
•    Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale
•    Psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligrafului
•    Psihopedagog
•    Expert poligraf
•    Psiholog școlar
•    Cercetător în psihologie
•    Asistent de cercetare în psihologie
•    Cercetător în psihopedagogie specială
•    Asistent de cercetare în psihopedagogie specială
•    Terapeut ocupațional


Competenţele profesionale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • Utilizarea adecvată, în comunicarea profesională, a conceptelor, teoriilor și metodelor de bază specifice psihologiei și științelor socioumane în general.
 • Explicarea și interpretarea fenomenelor psihologice, prin utilizarea adecvată a conceptelor și teoriilor de bază din domeniu.
 • Construirea de modele specifice domeniului psihologie, prin aplicarea principalelor abordări teoretice și experimentale.
 • Analiza comparativă a principalelor abordări teoretice din psihologie (comportamentală, biologică, cognitive, evoluționistă, umanistă, psihodinamică și socioculturală).
 • Elaborarea de interpretări psihologice ale comportamentului și ale proceselor mentale la diferite niveluri.
 • Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie.
 • Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
 • Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
 • Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei.

Competenţele transversale pe care studenții le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei.
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.
 • Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la dinamica contextului social.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Înscrierea la concursul de admitere se face numai pe baza diplomei de bacalaureat şi a criteriilor stabilite de senatul universităţii în baza normelor proprii.

Înmatricularea în anul I se face în baza deciziei rectorului, la cererea studentului declarat admis la concursul de admitere, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare în facultatea respectivă. Înmatricularea se finalizează prin contractul de şcolarizare.

© 2020 Danubius University. All Rights Reserved.