fbpx

INVITAȚIE PARTICIPARE PROCEDURA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ – cursanți din învățământul preuniversitar aferent proiectului “Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă” – ITI cod proiect: 121659

header ue

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Prioritatea de investiție 10.ii Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământ prin creșterea nivelului de competențe al personalului didactic în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile și prin diversificarea ofertelor educaționale corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

ÎNVӐŢӐMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTӐ

Nr. contract finanțare

POCU/320/6/21 - 121659

INVITAȚIE PARTICIPARE PROCEDURA DE SELECȚIE

A GRUPULUI ȚINTĂ – cursanți din învățământul preuniversitar

aferent proiectului 

“Învățământ terțiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă” – ITI

cod proiect: 121659

 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Universitatea „Danubius” din Galați, implementează pe o perioadă de 30 de luni, începând cu data de 11 februarie 2019, proiectul „ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ” - ITI, cod proiect 121659, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 –Educație și competențe.

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin proiect, vor fi susținute activități care vizează realizarea unui curs de Programare IT – 2 grupe x 20 de persoane – Total 40 de persoane. În acest sens va fi asigurată pilotarea cursului de programare corelat cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin Strategia națională pentru competitivitate și Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare.

De asemenea, se va pune accent și pe formarea de competențe socio-emoționale pentru dezvoltarea capacității de rezolvare de probleme și de gândire critică la un viitor loc de muncă, pentru a deține capacitatea de a lucra în echipe, de a lua decizii profesionale, de a comunica eficient și proactiv, de a planifica, organiza și prioritiza viitoare sarcini de activitate profesională în relație cu specializările studiilor urmate, de a face față eșecului etc. Pentru a asigura zona de competențe socio-emoționale vor fi organizate seminarii de orientare și consiliere în special pentru cursanții aparținând grupurilor vulnerabile.

Conținutul cursului va fi disponibil în cadrul platformei Clasa virtuală. Prin implementarea unei clase virtuale de studii la distanță se va asigura implementarea unor programe de studiu la distanță pentru persoanele ce provin din grupuri vulnerabile în vederea încurajării participării la programele de educație.

 

Criterii de selecție

Criteriile de selecție pentru întreg grupul țintă al proiectului vizează motivarea și potențialul grad de implicare al cursanților în activitățile proiectului. Criteriile primare de selecție sunt:

-Interesul de a participa la cursul de Programare IT organizat în cadrul colegiului universitar, inclusiv la sesiunile de instruire organizate la nivelul Clasei virtuale pentru studii la distanță;

-Disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului;

-Evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului;

-Principiul ”Primul venit, primul servit”.

 

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din cursanți din învățământul preuniversitar, în special cursanți din grupurile vulnerabile, cu accent pe cursanții aparținând minorității roma, cursanți din mediul rural, cursanți cu dizabilități, cursanți din comunitățile dezavantajate economic, trebuie să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

- au domiciliul sau reședința într-o regiune mai puțin dezvoltată a României, selectată prin proiect;

- au finalizat cel puțin studii de nivel liceal, fără să fi promovat probele examenului de bacalaureat;

- la intrarea în proiect sunt înmatriculați în învățământul terțiar non-universitar tehnic, în cadrul unui program de studii furnizat în cadrul proiectului (de către cel puțin o instituție de învățământ superior parteneră). – (adeverința de înmatriculare a cursantului)

Apartenența la grupul țintă format din cursanți se va realiza la data la care persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect, prin adeverința de înmatriculare a cursantului, la care se adaugă, după caz, alte documente din care să reiasă domiciliul cursantului în mediul rural sau încadrarea într-un grup vulnerabil sau categorie de dizabilitate/boală cronică, declarație de apartenență la etnia romă etc.

 

Înscrierea unui cursant în cadrul proiectului se va considera completă după ce vor fi colectate următoarele documente semnate de candidat în original, scanate și ulterior transmise pe e-mail:

 • Cerere de înscriere în grupul țintă (Anexa nr. 1)
 • Declarație disponibilitate (Anexa nr. 2)
 • Declarație apartenență grup țintă (Anexa nr. 3)
 • Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa nr. 4)
 • Adeverința de înmatriculare a cursantului în învățământul terțiar non-universitar tehnic, în cadrul unui program de studii furnizat în cadrul proiectului
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Copie după cartea de identitate (de unde reiese domiciliul cursantului în mediul rural sau urban) – semnată și marcată conform cu originalul
 • Copie după certificatul de naștere – semnată și marcată conform cu originalul
 • Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul – semnată și marcată conform cu originalul
 • Copie după diplomă studii (după ultimele studii absolvite) – semnată și marcată conform cu originalul
 • Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (Anexa nr. 8)
 • Alte documente din care să reiasă încadrarea cursantului într-un grup vulnerabil sau categorie de dizabilitate/boală cronică, declarație de apartenență la etnia romă etc.

 

În contextul instituirii stării de alertă în continuarea stării de urgență pe teritoriul României în temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de covid 19 (actualizat la 19.09.2020) și ținând cont și de OUG nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, pentru a respecta măsurile de distanțare socială pe toată perioada stării de alertă și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, transmiterea, primirea și înregistrarea dosarelor de înscriere la curs se va realiza fie față în față (fizic), fie prin transmiterea pe e-mail (în format electronic).

 

Persoanele interesate vor avea două variante de înscriere în grupul țintă: fie se vor deplasa la sediul Universității Danubius din Galați unde vor completa și depune documentele necesare înscrierii, fie vor transmite un dosar de candidatură în sistem on-line – pe e-mail.

Procesul de înregistrare a dosarelor de înscriere în sistem electronic va consta în 2 etape:

1. transmiterea pe e-mail către experții grup țintă (GT) a tuturor documentelor necesare înscrierii, după cum urmează:

-Formularele și declarațiile tip/template specifice proiectului vor fi imprimate, completate, semnate, scanate și transmise pe e-mail;

-copii după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul) și diploma ultimelor studii absolvite, alte documente din care să reiasă încadrarea cursantului într-un grup vulnerabil sau categorie de dizabilitate/boală cronică, declarație de apartenență la etnia romă etc., pe care vor fi făcute mențiunile – Conform cu originalul, vor fi semnate și ulterior scanate și transmise pe e-mail;

-adeverința de înmatriculare în original va fi scanată și transmisă pe e-mail.

2. primirea pe e-mail și verificarea dosarelor de înscriere, respectiv a documentelor menționate mai sus, de către experții GT.

 

Termenul limită de înregistrare a documentelor de înscriere este 19 octombrie 2020.

Comisia de selecție va verifica îndeplinirea cerințelor privind conținutul dosarului de candidatură și a criteriilor de eligibilitate. În cazul în care se constată nereguli în privința acestor documente persoana va fi contactată și va fi invitată să aducă sau să trimită pe e-mail variantele corecte de acte, până la data limită de 22 octombrie 2020. Vor fi acceptați doar candidații care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prezentate anterior și au dosarele complete.

 

IMPORTANT:

 • Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate și va semna fiecare anexă;
 • Dosarul de candidatură se va transmite pe e-mail către expertul GT;
 • Comisia de selecție va verifica îndeplinirea cerințelor privind conținutul dosarului de candidatură și a criteriilor de eligibilitate;
 • Vor fi acceptați doar candidații care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prezentate anterior și au dosarele complete.

 

Informații suplimentare se pot obține de la:

 

Viorela-Laura Kovács

Expert GT, 0737616042, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Rodica Magearu

Expert GT, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 


Știri recente

© 2024 Danubius University. All Rights Reserved.