fbpx

Cercetare

Structura

Structuri instituționale de coordonare și analiză

Comisia pentru cercetare ştiinţifică a Senatului universităţii - cu rol în proiectarea şi coordonarea activităţilor şi rezultatelor cercetării, dezvoltării şi inovării la nivelul universității.

Biroul de administrare a cercetării - cu rol de administrare a sistemului resurselor, activităţilor şi rezultatelor cecetării la nivelul universităţii, prin asigurarea suportului funcțional al acestuia. Biroul asigură managementul eficient al activităților de cercetare și coerența funcțională a structurilor de cercetare în universitate.

Comisia de avizare a proiectelor şi rezultatelor cercetării - analizează propuneri de proiecte şi armonizează iniţiative şi direcţii de cercetare la nivelul universității, realizează apoi avizarea şi validarea (împreună cu Comisia de Etică) a rezultatelor cercetării, autorizează difuzarea acestor rezultate de către persoanele în drept (autori, coordonatori de echipă – după caz).

Structuri cu rol de cercetare științifică

Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltarea Durabilă (DiSEDD) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare pluri- şi inter-disciplinare din domeniile economic, social şi juridic, în contextul dezvoltării durabile. Printre activităţile de cercetare-dezvoltare ale Centrului de Cercetări se numără:

a) cercetări fundamentale şi aplicative privind dezvoltarea economică şi socială, competitivitatea şi inovarea, impactul social şi asupra mediului şi resurselor a dezvoltării economico-sociale, cercetări în principal orientate către studiul şi modelarea evoluţiei în timp a fenomenelor specifice acestor domenii;

b) modelarea fenomenelor economico-sociale pentru previzionarea pe termen scurt, mediu şi lung a evoluţiei lor, precum şi a impactului economic, social şi asupra mediului pe care acestea le pot provoca;

c) analize şi studii privind sistemele informatice şi eficientizarea sistemelor informaţionale în companii, administraţie, educaţie şi cercetare, ca mijloace de modelare şi control computaţionale; campanii de utilizare a sistemelor informatice în management şi gestiune şi predicţie în dezvoltarea durabilă.

Coordonator: Conf. univ. dr. Mihaela Nicolau

Centrul de Studii si Cercetari Danubiene (CSCD), centru de cercetare care îşi propune să devină un pol de promovare a valorilor ştiinţifice şi culturale în zona Dunării, de mobilizare şi integrare a eforturilor politice şi administrative în dezvoltarea şi inovarea regională, precum şi în cooperarea cu naţiuni şi comunităţi plasate de-a lungul Dunării.

Coordonator: Lector univ. dr. Fanel Teodorascu

Centrul de cercetare ,,Economie teoretică și aplicată” este o unitate de studii şi de cercetare ştiinţifică de performanţă în domeniul economiei, având în componenţă cadre didactice, cercetători, masteranzi şi studenţi ce dovedesc preocupări de cercetare ştiinţifică în domeniul economiei teoretice și aplicate, precum și în domenii conexe.
Misiunea Centrului de cercetare ,,Economie teoretică și aplicată” este aceea de a iniţia şi promova elaborarea de studii și cercetări din domeniul economiei teoretice și aplicate, precum și dezvoltarea unor programe de cercetare aplicativă fie independentă, fie conexă cu alte ramuri științifice.
Obiectul de activitate al Centrului de cercetare ,,Economie teoretică și aplicată” constă în: desfășurarea unei activități de cercetare științifică aliniată la cerinţele şi exigenţele europene; creșterea competenței membrilor acestuia prin asigurarea de materiale informative privind nivelul actual al cercetării științifice; promovarea de cursuri de specializare în domeniul științelor economice sau conexe acestora, conform reglementărilor în vigoare; susţinerea prin Know-how a înfiinţării şi dezvoltării de programe de studii universitare de master în domeniul științelor economice sau interdisciplinare; asigurarea de legături cu mediul de afaceri pentru integrarea rezultatelor cercetării științifice cu realitățile economice; realizarea de activități de colaborare și/sau parteneriat cu alte centre de cercetare din cadrul Universității Danubius din Galați și din țară sau străinătate; stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi internaţional; diseminarea de informații teoretice și practice studenților economiști ce efectuează stagii de practică; elaborarea și implementarea de strategii pentru activitatea de informare a elevilor din învățământul liceal privind obiectul economiei, dar și oportunitățile de dezvoltare personală pe care le aduce studiul acesteia; implicarea elevilor din învățământul liceal, precum și a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în activități specifice ale Centrului de cercetare cu scopul de a sublinia importanța economiei în dezvoltarea țării; organizarea de manifestări științifice (mese rotunde, conferințe, simpozioane, congrese etc.); invitarea de personalități științifice pentru susținerea unor alocuțiuni tematice din domeniul economic; publicarea cu prioritate în revistele cu profil economic ale universității (Euroeconomica, Acta Universitatis Danubius. Œconomica, The Journal of Accounting and Management) în care să se disemineze rezultatele cercetărilor desfășurate în cadrul Centrului, dar și a altor cercetători științifici cu preocupări conexe.

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.