fbpx
PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată! - Prima Ședință Oficială

PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată! - Prima Ședință Oficială

pnrr a

Prima Ședință Oficială

„PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată!”

 

În luna septembrie a fost demarat proiectul "UDiGi - Transformare Digitală și Metode Inovative de Învățare în Învățământul Superior Gălățean" care se va desfășura pe o perioadă de 40 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 6.383.734,69 lei,  din care valoarea eligibilă și nerambursabilă din PNRR este de 5.364.482,94 lei.

Primul eveniment oficial de lansare și promovare a avut loc pe data de 19.10.2022, ora 14:00 în Sala Senatului și s-a desfășurat în format hibrid. La eveniment au participat  echipa de implementare care a  prezentat descrierea proiectului, planul de acțiune,  totalitatea beneficiilor și oportunităților rezultate. De asemenea au participat cadrele didactice, studenți ai universității noastre care se vor bucura de produsele educaționale ce urmează a fi dezvoltate în cadrul proiectului.

DESCRIERA OPERAȚIONALĂ A PROIECTULUI

Proiectul va permite modernizarea infrastructurii educaționale, actualizarea programelor educaționale, dezvoltarea și susținerea noilor centre de cercetare, dezvoltare și inovare, modernizarea platformei existente în cadrul UDG.

Prezentul proiect are ca scop următoarele:

 • crearea si operaționalizarea centrelor digitale universitare;
 • actualizarea, dezvoltarea și implementarea de programe de formare în domeniul competențelor
 • digitale/competențelor digitale avansate;
 • dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților pentru meserii emergente;
 • dezvoltarea de programe de orientare profesională pentru studenți în vederea acoperirii nevoilor din
 • perspectiva ocupațiilor emergente;
 • dezvoltarea de programe de formare a noilor competențe de predare/evaluare în sistem hibrid;

Pentru aceasta, pe lângă centrele de cercetare existente din cadrul universității (Centrul de cercetare DISEDD, Centrul de studii și Cercetări Danubiene, Centrul de Cercetare „Economie teoretică și aplicată”, Departamentul de cercetare instituțională și asigurarea calității) Departamentul de formare continuă și bibliotecă, cele două noi centre de cercetare, dezvoltare, inovare și instruire Centrul de pregătire în Cyber Security (CyberRange) și Centrul de cercetare, dezvoltare, inovare în informatică aplicată (în care vor fi implicate în principal Facultatea de Informatică și Științe Aplicate și Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor și nu numai) vor fi dotate cu echipamente noi iar infrastructura va fi modernizată.

Cele două centre vor totaliza un număr de 4 (patru) laboratoare noi:

 • Cyber Security;
 • Modelare, automatizare, măsurători, IoT (acronim MAUMI);
 • IA și sisteme de diagnoză (acronim AI-DIAG) ;
 • Informatică aplicată și sisteme informatice (acronim IASIN).

Dotarea laboratoarelor va fi făcută cu echipamente moderne, cu servere ce vor permite calcule complexe, existența simultană a diverse baze de date (comerciale și Open Source), și produse specifice domeniilor abordate.

Scopul celor două centre noi este de pregătire a cursanților (studenți, masteranzi, personal universitar, de cercetare și cursanți din exterior) cât și participarea acestora la realizarea de diverse proiecte de cercetare, inovare și dezvoltare de aplicații.

De asemenea, se urmărește implementarea de politici de autentificare și autorizarea utilizatorilor sistemului informatic la diversele platforme de lucru, prin achiziționarea și instalarea unui server Windows Enterprise, în vederea creării și implementării politicilor de control al accesului și acțiunilor utilizatorilor.

Modernizarea și completarea infrastructurii, vine să ajute dezvoltarea instituțională și crearea de noi competențe pentru grupurile țintă enumerate mai sus.

Acceptarea prezentului proiect va permite transmiterea cunoștințelor către grupurile țintă, îmbunătățirea comunicării, creșterea digitalizării activităților și pregătirea de specialiști noi în domeniul digital.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general: Creșterea capacității de adaptare a Universității Danubius din Galați la nevoile pieței muncii, prin modernizarea infrastructurii educaționale digitale a Departamentelor Facultăților, crearea a două noi centre tehnologice și a patru laboratoare noi de cercetare cu asigurarea dotărilor aferente, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv până în anul 2026.

Obiective specifice:

1. Asigurarea unei infrastructuri IT solide, reziliente la atacurile cibernetice si capabila sa asigure funcționalitățile unei platforme digitale dinamice, pe baza unei arhitecturi deschise in următorii trei ani de la începerea implementării proiectului.

2. Crearea a două noi centre educaționale digitale și a patru noi laboratoare pentru pregătirea studenților în meserii emergente.

3. Actualizarea pregătirii profesionalizate specializate a personalului didactic, didactic auxiliar și a utilizatorilor (minim 50 de cadre didactice, minim 120 de studenți, mediu extern) în utilizarea tehnologiilor, inclusiv din perspectiva tehnologiilor inovative și a managementului schimbării.

4. Actualizarea a 6 programe de studii și crearea unui program nou pentru dezvoltarea pentru dezvoltarea competentelor digitale îndeosebi in domeniile strategice de dezvoltare, în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice meseriilor emergente si a consolidării competentelor antreprenoriale.

Planul de Redresare și Reziliență al României se constituie într-un document strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.

PNRR are la bază 6 piloni principali:

1. Tranziția verde

2. Transformarea digitală

3. Creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii

4. Coeziunea socială și teritorială

5. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională

6. Politici pentru Noua Generație

Planul Național de Redresare și Reziliență al României prevede 507 jaloane și ținte legate de reformele și investițiile asumate. Un pachet robust de 107 investiții și mai mult de 50 de reforme vor contribui la abordarea eficientă a recomandărilor specifice de țară și la consolidarea potențialului de creștere economică.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este coordonator la nivel național.

 

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

 

 

 

pnrr f pnrr


Știri recente

© 2024 Danubius International University. All Rights Reserved.