Facultatea de Stiinte Economice

Program de master MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ȘI PRIVAT

Domeniul de studiu: Finanțe

Forma de învăţământ: învăţământcu frecvenţă IF (acreditat)

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

ADMITERE 2018 - 2019

Misiunea programului de studiu constă în formarea de specialişti, cercetători şi lideri în domeniul managementului financiar capabili să identifice potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat.

Necesitatea unui astfel de program de studii rezidă din nevoia permanentă de specialişti, pregătiţi să facă faţă provocărilor concurenţiale şi de îmbunătăţire a politicilor de creştere economică sustenabilă atât din perspectiva instituţiile publice responsabile cât şi a entităţilor private.

Programul de studii universitare de master Management Financiar Public și Privat (MFPP) are următoarele obiective generale:

-formarea de specialişti în domeniul managementului financiar public și privat cu o solidă pregătire profesională, bazată pe însuşirea temeinică a ştiinţelor economice şi a ştiinţelor conexe, pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce asigură pregătirea de specialitate în acest domeniu;

- însușirea și aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

- promovarea unui management eficient al calităţii în procesul didactic şi de cercetare, accentuarea rolului creativ al învăţământului economic realizat în Universitatea „Danubius" din Galaţi;

-formarea cunoştinţelor avansate în domeniul managementului financiar și abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi servicii de consultanţă necesare fundamentării deciziilor financiare;

-crearea și dezvoltarea capacităţii/competenţei studenţilor de utilizare inteligentă a instrumentelor intelectuale dobândite în realizarea unor analize asupra fenomenelor şi proceselor din domeniul de referinţă;

- crearea abilităţilor de implementare a noţiunilor teoretice la nivelul concret al entităţilor economice;

- consolidarea şi diversificarea relaţiilor de cooperare didactică şi ştiinţifică, integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate;

- stimularea cercetării interdisciplinare, în concordanţă cu priorităţile de cercetare la nivel naţional;

- antrenarea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică pentru dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale mediului instituţional;

- crearea posibilităţii continuării specializării prin forme de pregătire doctorală;

- încurajarea diversităţii şi accesului la multiple oportunităţi pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin asigurarea unei pregătiri adecvate;

- continuarea și dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, cu organizații profesionale și instituţii publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.

Obiectivele specifice ale acestui program de studiu vizează:

-dezvoltarea unei viziuni aprofundate asupra managementului financiar în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiară;

-dezvoltarea capacităţilor de evaluare, investigare şi diagnosticare a proceselor şi fenomenelor specifice din entităţile publice şi private;

- crearea și dezvoltarea capacității de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul financiar;

- aprofundarea capacității de a elabora situaţii financiare la nivel de grupuri financiare;

- consolidarea capacității de a emite judecăţi de valoare privind analiza şi diagnosticul economico-financiar al entităţilor private şi publice ;

- capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice managementului financiar şi de fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor financiar-economice;

-dezvoltarea aptitudinilor în întocmirea proiectelor, bugetelor, previziunilor şi efectuarea altor demersuri profesionale complexe pe baza conceptelor, teoriilor şi metodelor economice asimilate, în domeniu public şi privat;

-stimularea capacității de sintetizare, aprofundare şi utilizare a conceptelor din domeniul financiar, abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea elaborării şi fundamentării deciziilor financiare;

- dezvoltarea aptitudinilor de control și coordonare a echipei; dezvoltarea capacităţii de leadership în domeniul financiar;

-o dezvoltare a aptitudinii de urmărire a efectelor şi corectarea dinamică a deciziilor;

-dezvoltarea aptitudinilor de identificare a variantelor decizionale şi alegerea deciziei optimale precum și de implementare a deciziei şi asumare a răspunderii.

Discipline de studiu Management strategic al administraţiei publice, Managementul riscurilor financiar-bancare, Managementul sistemelor informaţionale, Politici contabile conforme standardelor internaționale de raportare fiscală, Politici publice europene, Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere,Managementul sistemelor informaţionale, Sisteme fiscale comparate, Fiscalitate şi politică fiscală, Expertiză financiară şi contabilă, Diagnosticul şi evaluarea firmei, Managementul portofoliilor publice și private, Etică și integritate academică

Competente profesionale

 • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice managementului financiar în instituții
 • Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității financiare în instituții publice și private
 • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
 • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea financiară a institu’iilor publice și private
 • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în activitatea financiară a instituțiilor publice și private

Competențe transversale

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în domeniul managementului financiar public și privat
 • Asumarea unor roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții privind managementul activității financiare
 • Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Oportunități în carieră:

 • director general instituţie publică
 • director economic instituţie publică
 • manager în domeniul economico-financiar
 • expert în administrația publică
 • consultant financiar
 • analist financiar
 • inspector şef în administrația publică
 • inspector de specialitate în administraţia public
 • expert contabil

Parteneriate - Protocol de echivalare a examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil începând cu absolvenții promoției 2010, cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.) http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/EVIDENTA-PROGRAME-DE-MASTERAT-04-MAI-2016.pdf

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus