Facultatea de Stiinte Economice

REDUCERE 10 % TAXA DE STUDII – AN 1 SI AN 2 (pentru absolventii programelor de licenta Universitatea Danubius)

Domeniul de studiu: Finanțe

Forma de învăţământ – cu frecvenţă (acreditat)

Durata studiilor – 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

Număr de locuri: 75

ADMITERE 2018 - 2019

Programul de studii îşi propune să formeze specialişti capabili să identifice oportunităţile momentului economic, potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat.

Necesitatea unui astfel de program de studii rezidă din nevoia permanentă a mediului de afaceri de specialişti pregătiţi să facă faţă provocărilor concurenţiale din piaţa comună şi de îmbunătăţire permanentă a politicilor de creştere economică sustenabilă atât din perspectiva instituţiile publice responsabile cât şi a entităţilor private.

Competenţele generale pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • formarea cunoştinţelor avansate în domeniul managementului financiar si abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi servicii de consultanţă necesare fundamentării deciziilor financiare
 • dezvoltarea unui nivel superior de înţelegere a semanticii domeniului managementului financiar
 • cunoaşterea aprofundată a teoriilor, modelelor, mecanismelor si instrumentelor specifice domeniului managementului financiar
 • extinderea la nivel superior a capacităţii de concepere şi raţionare
 • crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul managementului financiar
 • analiza informaţiilor complexe cantitative şi calitative referitoare la gestiunea financiară a entităţilor, în scopul întocmirii de sinteze şi evaluări economice
 • capacitatea de a gestiona din punct de vedere financiar activitățile din entităţile private şi din cele publice;
 • întocmirea proiectelor, bugetelor, previziunilor şi efectuarea altor demersuri profesionale complexe pe baza conceptelor, teoriilor şi metodelor economice asimilate, în domeniu public şi privat;
 • capacitatea de a elabora situaţii financiare la nivel de grupuri financiare;
 • dezvoltarea capacităţilor de evaluare, investigare şi diagnosticare a proceselor şi fenomenelor specifice din entităţile publice şi private;
 • capacitatea de a emite judecăţi de valoare privind organizarea procesului de elaborare a situaţiilor financiare consolidate
 • capacitatea de a emite judecăţi de valoare privind analiza şi diagnosticul economico-financiar al entităţilor private şi publice şi auditul financiar al conturilor anuale
 • stare de spirit novatoare în domeniul managementului financiar public si privat.

Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • cunoaşterea elementelor privind doctrina şi deontologia profesională, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia;
 • sintetizarea, aprofundarea şi utilizarea conceptelor din domeniul financiar, abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea elaborării şi fundamentării deciziilor financiare
 • capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice managementului financiar şi de fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor financiar-economice;
 • dezvoltarea, la un nivel operaţional, a unei viziuni aprofundate asupra managementului financiar în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiara;
 • dezvoltarea unor aptitudini în domeniul consultanţei pentru activități de audit public și privat;
 • dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare independentă a informaţiilor financiare
 • capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul financiar.

Discipline studiate: Metodologia cercetării, Sisteme financiar-contabile comparate, Managementul portofoliilor publice şi private, Managementul strategic al administraţiei publice, Politici publice europene, Finanţe internaţionale, Expertiză financiară şi contabilă, Diagnosticul şi evaluarea firmei, Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere, Doctrină şi deontologie profesională, Fiscalitate şi politică fiscală, Contabilitate financiară aprofundată, Audit financiar-contabil, Politici economice şi financiare, Managementul riscurilor financiar-bancare, Managementul sistemelor informaţionale.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea, documente care precizează: obiectivul practicii, locul şi perioada desfăşurării practicii, modul de organizare şi îndrumare, responsabilii etc. Evaluarea acestei activităţi se face prin colocviu, pe baza tematicii din fișa disciplinei.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Oportunități în carieră - expert contabil C.E.C.C.A.R, manager în domeniul financiar-economic, director economic, consultant financiar, analist financiar, inspector şef în administrația publica,  inspector de specialitate în administraţia publică, consultant administraţia publică, director general instituţie publică, expert în administrația publica.

Parteneriate - Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.) http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/EVIDENTA-PROGRAME-DE-MASTERAT-04-MAI-2016.pdf

 

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus