Facultatea de Stiinte Economice

Domeniul de studiu: Administrarea Afacerilor

Forma de învăţământ – cu frecvenţă (acreditat)

Durata studiilor – 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

Număr de locuri:  25

ADMITERE 2018 - 2019

Acest program de masterat din cadrul Facultății de Științe Economice îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective:

 • formarea de buni specialişti, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate şi dinamism;
 • acoperirea unui segment important de relaţii economico-financiare - cu personal pregătit corespunzător, pe baza unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării;
 • atragerea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • asigurarea unui corp de specialişti în domeniul economic, în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale.

Competenţele generale pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • formarea cunoştinţelor avansate în domeniul bioeconomiei;
 • dezvoltarea unui nivel superior de înţelegere a semanticii domeniului;
 • cunoaşterea aprofundată a mecanismelor, modelelor şi teoriilor privind bazele ecologice ale administrării afacerilor;
 • extinderea la nivel superior a capacităţii de concepere şi raţionare privind bioeconomia;
 • crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul bioeconomiei.

Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei sunt:

 • cunoaşterea elementelor specifice bioeconomiei, a celor privind deontologia activității, precum şi modul în care este organizată şi exercitată aceasta;
 • capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice bioeconomiei şi fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor furnizate de aceasta;
 • dezvoltarea la un nivel operaţional a unei viziuni aprofundate asupra bioeconomiei în contextual aplicării strategiei europene şi mondiale;
 • dezvoltarea unor aptitudini în domeniul bioeconomiei antreprenoriale, industriale, agroalimentare;
 • capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul bioeconomiei.

Câteva din disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt: Fundamentele bioeconomiei, strategia bioeconomică a UE, Strategia mondială pentru bioeconomie, Biobusiness, Legislația specifică bioeconomiei, Bioeconomia industriei și serviciilor.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea, documente care precizează: obiectivul practicii, locul şi perioada desfăşurării practicii, modul de organizare şi îndrumare, responsabilii etc. Evaluarea acestei activităţi se face prin colocviu, pe baza tematicii din fișa disciplinei.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Posibile traiectorii în carieră

Planul de învăţământ pentru studiile universitare la nivel licenţă cu durată de trei ani împreună cu programul de master Managementul bioeconomiei în contextul creșterii durabile permit absolvenţilor noştri să se încadreze în următoarele traiectorii de carieră:

 • consultant afaceri în agricultură
 • consilier/expert/economist în economia mediului
 • cercetător economist în economia mediului
 • consultant economist în economie agroalimentară
 • consultant în ecologie și protecția mediului
 • asistent de cercetare economist în economie agroalimentară.

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus