Facultatea de Stiinte Economice

REDUCERE 10% TAXA DE STUDII – AN 1 SI AN 2 (pentru absolventii programelor de licenta Universitatea Danubius)

Domeniul de studiu: Administrarea Afacerilor

Forma de învăţământ – cu frecvenţă (acreditat)

Durata studiilor – 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

Număr de locuri: 50

ADMITERE 2018 - 2019

Programul va asigura un număr crescut de specialiști în domeniul Administrarea Afacerilor, a spiritului antreprenorial al resurselor umane în condițiile actuale când se impune ca fiecare afacere care se dezvoltă să ofere soluții optime de creștere a competivității în special în sfera comerțului și turismului.

Astfel, programul își propune formarea de specialiști de înaltă calificare, capabili să ofere soluții optime pe baza anlizei calitativ-cantitativă a fenomenelor economico-financiare care apar în domeniul afacerilor.

Competențele profesionale pe care le vei dobandi in urma absolvirii acestui program sunt urmatoarele:

 • Realizarea prestatiilor în comert turism și servicii
 • Realizarea corecta si în timp real a unei activitați specifice în cadrul unei organizații de comerț, turism sau servicii
 • Comercializarea produselor / serviciilor
 • Participarea oportuna si eficienta la realizarea unei faze din lanțul de activitai de comercializare, prestare de servicii
 • Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
 • Elaborarea unei lucrari de fundamentare a acordarii de asistența unei firme din domeniul comerț, turism sau servicii
 • Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
 • Elaborarea unui studiu de fundamentare a necesarului de resurse materiale sau financiare pentru un proiect specific domeniului comerț, turism, servicii
 • Asigurarea calitații prestațiilor în comerț, turism și servicii
 • Realizarea unui studiu aplicativ privind implementarea sistemelor de asigurare a calitații în cadrul unei organizații de comerț sau de turism sau de servicii
 • Asistența în managementul resurselor umane
 • Elaborarea unei analize cu privire la necesarul de resurse umane într-o organizație din domeniul administrarii afacerilor

Competenţe transversale pe care le vei dobandi in urma absolvirii acestui program sunt urmatoarele:

 • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
 • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se numără: Management pentru afaceri în comerț și turism, Piețe internaționale, Afaceri și antreprenoriat în comerț și turism, Tranzacții comerciale și turistice, Modelarea matematică a managementului activitaților de comerț și turism.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea, documente care precizează: obiectivul practicii, locul şi perioada desfăşurării practicii, modul de organizare şi îndrumare, responsabilii etc. Evaluarea acestei activităţi se face prin colocviu, pe baza tematicii din fișa disciplinei.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Oportunități în carieră – manager hotel, manager agenție de turism, manager oficiu de turism; director comercial, director de vânzări, director marketing, director pensiune turistică, inspector pentru asigurarea calităţii în comerţ, turism şi servicii, director instituție publică – protecția consumatorului, inspector protecția consumatorului, analist în turism, consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, servicii si turism.manager de produs de turism, manager societate comercială prestatoare de servicii, manager societate comercială.

 

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus