Facultatea de Stiinte Economice

REDUCERE 10 % TAXA DE STUDII – AN 1 SI AN 2 (pentru absolventii programelor de licenta Universitatea Danubius)

Domeniul de studiu: Finanțe

Forma de învăţământ – cu frecvenţă (acreditat)

Durata studiilor – 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

Număr de locuri: 25

ADMITERE 2018 - 2019

Actualitatea şi importanţa programului de studiu este dată de locul şi rolul unei gestiuni riguroase, etice şi eficiente a fondurilor financiare în strategia de dezvoltare pe piaţa comună europeană a întreprinderilor.

Mediul concurenţial crează premise de dezvoltare şi evoluţie pozitivă acelor firme care se adaptează la cerinţele diverse ale unei astfel de pieţe. Atragerea şi gestiunea eficientă de fonduri în spaţiul comunitar de o diversitate direct proporţională cu complexitatea relaţiilor economico-sociale existente în acest spaţiu comun, şi reclamă specialişti capabili să identifice corect oportuniţăţile de finanţare şi să ia deciziile potrivite.

Programul de studii de masterat îşi propune următoarele obiective:

 • să asigure o pregătire adecvată din punct de vedere teoretic şi practic în vederea fundamentării deciziilor specifice activităţii de gestiune financiară a afacerilor în spaţiul european
 • să aprofundeze cunoştinţele de specialitate din ciclul de licenţă şi să dezvolte deprinderile practice de procesare a informaţiilor financiare specifice gestionării afacerilor în Uniunea Europeană
 • să creeze premisele dezvoltării abilităţilor pentru activitatea de cercetare şi a capacităţii de analiză critică a abordărilor cantitative şi calitative a proceselor şi activităţilor din sfera gestiunii financiare a afacerilor în spaţiul european
 • să permită înşuşirea permanentă de tehnici, metode şi instrumente noi de gestiune financiară a afacerilor

Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de master în specializarea sunt:

 • cunoaşterea elementelor privind doctrina şi deontologia profesională, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia;
 • sintetizarea, aprofundarea şi utilizarea conceptelor din domeniul financiar, abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea elaborării şi fundamentării deciziilor financiare
 • capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice gestiunii financiare a afacerilor şi de fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor financiar-economice;
 • dezvoltarea, la un nivel operaţional, a unei viziuni aprofundate asupra gestiunii financiare a afacerilor din spaţiul comunitar, în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiara;
 • dezvoltarea unor aptitudini în domeniul consultanţei pentru activități de audit privat;
 • dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare independentă a informaţiilor financiare
 • capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul financiar.

Discipline studiate: Metodologia cercetării, Expertiză şi etică în gestiunea afacerilor, Gestiunea financiar-bancară în economia de piaţă, Gestiunea riscurilor în afaceri, Standarde financiar-contabile şi directive europene, Previziuni economice europene, Evaluarea economică şi financiară a afacerii, Modelarea matematică în gestiunea financiară şi control, Afaceri electronice, Sisteme de finanţare europeană, Audit statutar, Strategii de plasament pe piaţa financiară, Jocuri de întreprindere-simulări, Dreptul afacerilor în mediul european, Sistem fiscal şi politică financiară europeană, Standarde europene şi internaţionale de raportare financiară, Politici financiar-monetare europene.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea, documente care precizează: obiectivul practicii, locul şi perioada desfăşurării practicii, modul de organizare şi îndrumare, responsabilii etc. Evaluarea acestei activităţi se face prin colocviu, pe baza tematicii din fișa disciplinei.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Oportunități în carieră – consultant fiscal Camera Consultanților Fiscali din România(pe baza de interviu), expert contabil C.E.C.C.A.R., manager societate comercială, director economic, sef serviciu financiar, consultant financiar, analist financiar, inspector gestionarea fondurilor europene, expert gestiunea fondurilor europene, consultant/expert autoritate regională/naţională de gestiune a fondurilor europene.

Parteneriate – Camera Consultantilor Fiscali din Romania, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.)

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus