Facultatea de Stiinte Economice

Program de master   AUDIT ȘI CONTROL PUBLIC ȘI PRIVAT

Domeniul de studiu: Contabilitate

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă IF (acreditat)

Durata studiilor – 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

ADMITERE 2018 - 2019

Misiunea programului de studiu constă în formarea de specialişti, cercetători şi lideri în domeniul auditului și controlului financiar capabili să identifice potenţialul de dezvoltare regional şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat.

Acest program îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective:

Obiective generale

-formarea de specialişti în domeniul auditului și controlului public și privat cu o solidă pregătire profesională, bazată pe însuşirea temeinică a ştiinţelor economice şi a ştiinţelor conexe, pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce asigură pregătirea de specialitate în acest domeniu;

- însușirea și aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

- acoperirea unui segment important de relaţii economico-financiare pe baza unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării;

- asigurarea unui corp de specialişti în domeniul auditului și controlului financiar, în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale;

- stimularea cercetării interdisciplinare, în concordanţă cu priorităţile de cercetare la nivel naţional;

- atragerea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale pentru dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale mediului instituţional;

- iniţierea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică, prin colaborarea cu parteneri competitivi, precum şi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru adjudecarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică;

- crearea posibilităţii continuării specializării prin forme de pregătire doctorală;

- încurajarea diversităţii şi accesului la multiple oportunităţi pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin asigurarea unei pregătiri adecvate;

- continuarea și dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, cu organizații profesionale și instituţii publice, în scopul adaptării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.

Obiectivele specifice ale acestui program sunt:

-cunoaşterea aprofundată a mecanismelor, modelelor şi teoriilor legate de domeniul contabilităţii, auditului și controlului;

-dezvoltarea la un nivel operaţional a unei viziuni aprofundate asupra auditului în contextul aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de audit;

-dezvoltarea unui nivel superior de înţelegere a semanticii domeniului auditului și controlului;

-dezvoltarea unor aptitudini în domeniul consultanţei pentru activități de audit public și privat;

-formarea cunoştinţelor avansate în domeniul auditului și controlului;

-consolidarea capacității de a emite judecăţi de valoare privind analiza şi diagnosticul economico-financiar al entităţilor private şi publice şi auditul financiar al conturilor anuale;

-crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a tehnicilor și metodelor avansate din domeniul contabilităţii, auditului și controlului;

-capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice auditului și controlului şi fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor contabile;

-capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul contabilităţii, auditului şi controlului intern;

-cunoaşterea elementelor privind doctrina profesiei de auditor, a celor privind deontologia în profesie, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia de auditor.

Studenții vor studia în cadrul acestui program discipline precum: Standarde de audit financiar, Audit public și control intern, Management și audit al resurselor umane, Managementul și auditul proiectelor europene, Proceduri pentru elaborarea documentelor de lucru și întocmirea dosarului de audit financiar, Eșantionare în audit, Audit intern al instituțiilor publice.

 

Competente profesionale

  • Cunoașterea aprofundată a ariei de specializare și în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice și practice specifice auditului și controlului în instituțiile publice și private
  • Planificarea, organizarea, coordonarea auditului și controlului în instituțiile publice și private
  • Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi
  • Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitatea de audit și control în instituțiile publice și private
  • Elaborare de proiecte profesionale și/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative și calitative în activitatea de audit și control în instituțiile publice și private

Competențe transversale

  • Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie și de independență profesională în activitatea de audit și control din instituțiile publice și private
  • Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale

Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și   se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Oportunități în carieră – auditor intern în instituții publice, auditor intern în cadrul societăților comerciale, auditor financiar C.A.F.R., director economic în instituții publice, inspector șef în administrația publică, inspector de specialitate în administrația publică, manager în domeniul financiar-contabil, consultant financiar, auditor în managementul riscului, cenzor, mandatar financiar.

Parteneriate Acord de cooperare încheiate între CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA începând cu absolvenții promoţiei 2011-2013. Absolvenții vor primi o diplomă care le va asigura accesul direct, fără examen, la stagiul de auditor financiar, în conformitate cu prevederile legale ale Camerei Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.) https://www.cafr.ro/sectiune.php?id=65

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus