Facultatea de Stiinte Economice

REDUCERE 10% TAXA DE STUDII – AN 1 si 2 (pentru absolventii programelor de licenta Universitatea Danubius)

Domeniul de studiu: Contabilitate

Forma de învăţământ – cu frecvenţă (acreditat)

Durata studiilor – 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

Număr de locuri: 50

ADMITERE 2018 - 2019

Acord încheiat cu CAFR pentru dobândirea calității de auditor financiar, după finalizarea studiilor de masterat. 

Acest program îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective:
- formarea de buni specialişti, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate şi dinamism;
- acoperirea unui segment important de relaţii economico-financiare - cu personal pregătit corespunzător, pe baza unui proces educaţional performant, bazat pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării;
- atragerea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
- asigurarea unui corp de specialişti în domeniul economic, în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale.

Competenţele generale pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de master sunt:

  • formarea cunoştinţelor avansate în domeniul auditului și controlului
  • dezvoltarea unui nivel superior de înţelegere a semanticii domeniului auditului și controlului
  • cunoaşterea aprofundată a mecanismelor, modelelor şi teoriilor legate de domeniul contabilităţii, auditului și controlului
  • extinderea la nivel superior a capacităţii de concepere şi raţionare
  • crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul contabilităţii, auditului și controlului

Competenţele de specialitate pe care masteranzii le pot dobândi în urma obţinerii diplomei de master sunt:

  • cunoaşterea elementelor privind doctrina profesiei de auditor, a celor privind deontologia în profesie, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia;
  • capacitatea de analiza şi interpretare a unor probleme specifice auditului și controlului şi fundamentare a deciziilor pe baza informaţiilor contabile;
  • dezvoltarea la un nivel operaţional a unei viziuni aprofundate asupra contabilităţii în contextual aplicării directivelor europene şi standardelor internaţionale de raportare financiara;
  • dezvoltarea unor aptitudini în domeniul consultanţei pentru activități de audit public și privat;
  • capacitatea de aplicare cognitivă şi profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare din domeniul contabilităţii, auditului şi controlului intern.

Studenții vor studia în cadrul acestui program discipline precum: Audit financiar, Drept comercial și fiscal, Reglementări contabile conforme cu directivele europene, Standarde de audit financiar, Metode statistice de eșantionare în audit, Managementul și auditul proiectelor europene.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul I de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea, documente care precizează: obiectivul practicii, locul şi perioada desfăşurării practicii, modul de organizare şi îndrumare, responsabilii etc. Evaluarea acestei activităţi se face prin colocviu, pe baza tematicii din fișa disciplinei.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Oportunități în carieră – auditor intern  în sectorul public, auditor financiar C.A.F.R.,  director economic în instituții publice, inspector șef  în administrația publică, inspector de specialitate în administrația publică, manager în domeniul financiar-contabil, consultant financiar, auditor în managementul riscului, cenzor, mandatar financiar.

Parteneriate – Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.)

 

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus