Facultatea de Drept

Domeniul de studiu: Drept

Forma de învăţământ – cu frecvență (acreditat)

Durata studiilor – 3 semestre (1,5 ani)

Credite: 90

Număr de locuri: 50

Misiunea Universităţii „Danubius" din Galaţi de a oferi educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate în context naţional şi european se realizează şi prin intermediul programului de studiu Dreptul Uniunii Europene.

ADMITERE 2019 - 2020


Acest program de studiu are ca misiune întregirea pregătirii juridice dobândite prin studiile de licenţă cu pregătirea complementară în domeniul dreptului, oferind masteranzilor o oportunitate deosebită de a studia dreptul european într-un context interdisciplinar de drept, politică şi filosofie prin aprofundarea principiilor, politicilor și regulilor care stau la baza unui sistem juridic aflat încăîn plin proces de evoluție.
Integrarea României în Uniunea Europeană face imperios necesară pregătirea unor specialişti în domeniul dreptului european, iar Universitatea „Danubius" asigură, în acest sens, un învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională şi în continuă dinamică.

Programul are următoarele obiective generale:
- promovarea unui management eficient al calităţii în procesul didactic şi de cercetare, accentuarea rolului creativ al învăţământului juridic realizat în Universitatea „Danubius" din Galaţi;
- integrarea în conţinutul activităţilor didactice a spiritului ce stă la baza procesului intens de legiferare din România, a conţinutului noilor acte normative, derivat din modernizarea societăţii româneşti şi calitatea dobândită de ţara noastră de membru al Uniunii Europene;
- cultivarea respectului pentru valorile europene şi tradiţiilor instituţionale ale unei societăţii libere;
- dezvoltarea capacităţii/competenţei studenţilor de a folosi instrumentele intelectuale dobândite în realizarea unor analize personale asupra fenomenelor şi proceselor din domeniul de referinţă;
- consolidarea şi diversificarea relaţiilor de cooperare didactică şi ştiinţifică, integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi complementaritate;
- iniţierea şisusţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică, prin colaborarea cu parteneri competitivi, precum şi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru adjudecarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică;
- stimularea cercetării interdisciplinare, în concordanţă cu priorităţile de cercetare la nivel naţional;
- antrenarea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică pentru dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale mediului instituţional;
- încurajarea diversităţii şi accesului la multiple oportunităţi pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin asigurarea unei pregătiri adecvate;
- dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi al îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.


Obiectivele specifice ale acestui program de studiu vizează:
- pregătirea viitorilor doctoranzi care-şi doresc o carieră universitară sau de cercetători;
- formarea şi perfecţionarea resurselor umane, înalt calificate în domeniul dreptului, în corelaţie cu cerinţele de integrare a României în Uniunea Europeană, prin creşterea calităţii instrucţiei, dezvoltarea cunoaşterii, aprofundarea, adaptarea, dezvoltarea şi perfecţionarea cunoştinţelor dobândite în timpul studiilor universitare de bază;
- dobândirea unor abilităţi în domeniul cercetării fundamentale şi aplicative;
- crearea de aptitudini în domeniul cercetării interdisciplinare;
- formarea resurselor umane calificate în domeniul dreptului european şi politicilor europene;
- oportunitatea absolvenţilor acestui masterat de a se angaja în structurile instituţionale europene;
- iniţierea în practicile de derulare a contractelor comerciale internaţionale prin aprofundarea cunoştinţelor de drept european;
- cunoaşterea calităţii europene a produselor şi serviciilor, în vederea integrării în Uniunea Europeană;
- cunoaşterea stadiului de dezvoltare şi armonizare a sistemului de standarde naţionale, în conformitate cu cerinţele organismelor de standardizare europene şi internaţionale;
- iniţierea studenţilor în atragerea de resurse financiare europene şi promovarea participării la schimbul internaţional de valori.


Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se numără:
1. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor în Spațiul Juridic al Uniunii Europene
2. Dreptul procesual al Uniunii Europene
3. Contractul de muncă în dreptul comparat
4. Cooperare judiciară europeană în materie procesual civilă

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Cei care finalizează acest program de masterat pot să desfăşoare profesii precum:

  • referent relații externe,
  • funcţionar public european,
  • referent/consilier armonizare legislativă,
  • mediator,
  • expert administrație publică europeană,
  • consultant administrație publică europeană,
  • expert achiziții publice, consilier afaceri europene,
  • consilier diplomatic,
  • cercetător în domeniul științelor juridice,
  • asistent de cercetare în domeniul științelor juridice.

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi gasită la secțiunea Admitere.

Sus