Facultatea de Stiinte Economice

Obiective

În concordanță cu misiunea şi obiectivele Universităţii „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Științe Economice îşi formulează misiunea și obiectivele în concordanță cu un set de valori de referinţă, astfel încât să se individualizeze în sistemul de învățământ superior şi să transmită cunoașterea în concordanță cu valorile libertăţii academice şi ale integrităţii etice.

Misiunea didactică și de cercetare a Facultății de Științe Economice, centrată pe student este structurată în jurul următoarelor obiective:

      -  formarea de specialişti în domeniul economic cu o solidă pregătire profesională, bazată pe însuşirea temeinică a ştiinţelor economice şi a ştiinţelor conexe, pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce asigură pregătirea de specialitate în domeniul economic; -corelarea în permanenţă a pregătirii teoretice cu pregătirea practică, formarea capacităţii de aplicare în practică a cunoştinţelor asimilate, de sesizare a destinaţiei practice a acestora;

      - stimularea şi cultivarea spiritului creativ al studenţilor, al interesului pentru urmărirea şi asimilarea a tot ce este nou şi valoros în domeniul pentru care se pregătesc;

      -  iniţierea studenţilor în utilizarea procedurilor si tehnicilor moderne de interpretare si aplicare a noilor reglementări în domeniul finanțelor, administrării afacerilor și contabilității;

      - realizarea de parteneriate cu organisme şi instituţii de profil din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea familiarizării studenţilor și masteranzilor români - beneficiari ai acestor programe - cu alte sisteme economice din spaţiul european;

      - formarea deprinderilor necesare de a gândi şi munci într-un mediu social european;

      - dobândirea unor abilităţi în domeniul cercetării fundamentale şi applicative prin intermediul cercurilor ştiinţifice şi a sesiunilor ştiinţifice studenţeşti, precum şi a capacităţii de a desfăşura muncă intelectuală în echipă.

Sus