Facultatea de Stiinte Economice

 Program de master ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI INDUSTRIA OSPITALITĂȚII

Domeniul de studiu: Administrarea afacerilor

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă IF (acreditat)

Durata studiilor – 4 semestre (2 ani)

Credite: 120

ADMITERE 2018 - 2019

Misiunea programului de studiu constă în formarea de specialişti care să aibă cunoştinţe avansate în domeniul administrării afacerilor în turism și industria ospitalității capabili să se adapteze cerinţelor actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele membre ale Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe creativitate şi dinamism.
Obiective generale:
- dezvoltarea unui nivel superior de înţelegere a semanticii domeniului administrării afacerilor în turism și industria ospitalității;
-însușirea aprofundată a teoriilor, modelelor, mecanismelor si instrumentelor specifice turismului și industriei ospitalității;
- crearea unor abilităţi de utilizare inteligentă a instrumentarului intelectual avansat din industriei ospitalității;
-dezvoltarea capacităţilor de evaluare, investigare şi diagnosticare a proceselor şi fenomenelor specifice industriei ospitalității din spaţiul european;

- atragerea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale pentru dobândirea unor abilităţi superioare de cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării în situaţii specifice ale mediului instituţional;
- continuarea și dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, cu organizații profesionale și instituţii publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi îmbunătăţirii formării profesionale a studenţilor.
Obiectivele specifice
- crearea capacității de a gestiona din punct de vedere financiar activitățile din industria ospitalității;
- consolidarea aptitudinilor de sintetizare, aprofundare şi utilizare a conceptelor din domeniul turismului și industriei ospitalității;

-abordarea interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea elaborării şi fundamentării deciziilor în administrarea afacerilor din industria ospitalității;

-dezvoltarea unei viziuni aprofundate asupra administrarării afacerilor din industria ospitalității în spaţiul comunitar, în contextual aplicării directivelor europene;

-dezvoltarea capacității de analiză a informaţiilor complexe cantitative şi calitative referitoare la industria ospitalității, în scopul întocmirii de sinteze şi evaluări economice;

Printre disciplinele studiate se numără:
Antreprenoriat în turism și industria ospitalității, Politici și strategii de dezvoltare în turism și industria ospitalității, Tehnici promoționale în turism, Managementul destinațiilor turistice, Dezvoltare locală și regională în turism și industria ospitalității/ Comportamentul consumatorului de servicii turistice, Prețuri și tarife în turism și industria ospitalității/ Legislație în turism și industria ospitalității, Itinerarii culturale și sisteme turistice europene/ Tehnologie culinară.
Competente profesionale
• Cunoaşterea aprofundată a ariei de specializare turism si în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, metodologice si practice specifice administrării afacerilor în industria ospitalităţii;
• Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii turistice şi în industria ospitalităţii;
• Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi;
• Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii constructive în cadrul afacerilor în turism şi industria ospitalităţii;
• Elaborare de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative
Competențe transversale
• Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională;
• Asumarea unor roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii din domeniul turismului şi industriei ospitalităţii;
• Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale.
Stagiul de practică de specialitate se efectuează în anul I de studiu, însumând 84 de ore și se desfășoară pe parcursul semestrului II al anului universitar/ o zi pe săptămână a 6 ore. Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor în care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens. Studentii care isi doresc o experiență de practică deosebită sunt invitați să viziteze site-ul de Mobilitati ERASMUS de plasament. Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Detalii suplimentare va pot fi oferite de Echipa ERASMUS.
Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.
Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.
Oportunități în carieră:
• director general în activitatea ospitalieră
• director commercial în industria ospitalității
• director conducător de întreprinderi mici din turism
• director hotel
• director agenție de turism
• director oficiu de turism
• director pensiune turistică
• analist în turism și industria ospitalității
• inspector pentru asigurarea calităţii în industria ospitalității
• inspector activităţi de alimentaţie publică şi activităţi de agreement

Admiterea se desfăşoară conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

Sus