Facultatea de Stiinte Economice

Misiunea acestui program este de a pregăti specialişti în domeniu, conform exigenţelor integrării României la Uniunea Europeană, modificărilor care intervin în economia reală, pe piaţa internă şi într-un cadru globalizat. Asigurăm în totalitate condiţiile necesare, inclusiv prin valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi străinătate, adaptarea planului de învăţământ şi a fişelor disciplinelor la exigenţele impuse de apartenenţa la spaţiul comunitar pentru ca absolvenţii cursurilor universitare de licenţă să-şi însuşească şi să aprofundeze temeinice cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul Administrarea afacerilor astfel încât să obţinăcunoştinţele, competenţele şi aptitudinile definitorii necesare.

ADMITERE 2018 - 2019

Competenţele de specialitate pe care absolvenţii le vor dobândi în urma obţinerii diplomei de licenţă sunt:

  • cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice turismului şi comerţului;
  • însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor de strictă specialitate cum ar fi: managementul turismului şi serviciilor, strategia de dezvoltare durabilă a serviciilor, agroturismul, logistica întreprinderilor de comerţ şi turism, organizarea şi strategia dezvoltării unităţilor turistice;
  • cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi certificare a calităţii produselor şi serviciilor;
  • formarea capacităţii de a dezvolta studii de oportunitate în contextul mediului economic pentru fundamentarea de politici publice în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor;
  • cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea principiilor specifice managementului calităţii la nivel de organizaţie/de sistem şi de proces economic;
  • fundamentarea din punct de vedere comercial şi calitativ a deciziei de concepere, lansare pe piaţă de noi produse şi servicii.

Disciplinele din planurile de învăţământ sunt acoperite de cursuri tipărite, studenţii beneficiind şi de serviciile unui personal deosebit de competent din biblioteca Universităţii, care cuprinde un număr foarte mare de titluri în toate domeniile de pregătire din cadrul universităţii. Printre aceste discipline se numără: Microeconomie, Macroeconomie, Informatică economică, Marketing internațional, Dreptul afacerilor, Economia serviciilor, Economie europeană, Economia turismului, Economia comerțului, Logistica și distribuția mărfurilor, Mediul de afaceri european.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul II de studii, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi 21 comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea, documente care precizează: obiectivul practicii, locul şi perioada desfăşurării practicii, modul de organizare şi îndrumare, responsabilii etc. Evaluarea acestei activităţi se face prin colocviu, pe baza tematicii din fișa disciplinei.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Oportunități în carieră:
director agenție de turism, manager de produs, manager ecoturism și turism rural, specialist marketing, manager în activitatea de turism, manager comercial, specialist în comunicare comercială, administrator hotel, specialist în marketing internațional,inspector pentru asigurarea calităţii în comerţ, turism şi servicii, specialist în tranzacții comerciale administratori în cantine, restaurante şi pensiuni, agent de turism, organizator activități de turism, agent de ticketing în agenţii de turism, specialist în  prețuri și concurență,  inspector comercial, specialist în  tehnica negocierilor în afaceri, specialist în comportamentul consumatorului.

 

Înscrierea la concursul de admitere se face conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

 

Absolventii studiilor de licenta primesc Diploma de licenta, dupa promovarea examenelor de finalizare a studiilor.

Sus