Facultatea de Stiinte Economice

Acest program poate fi urmat la forma de învățământ cu frecvență redusă. Misiunea acestei specializări este de a pregăti specialişti în domeniu, conform exigenţelor integrării României în Uniunea Europeană, modificărilor care intervin în economia reală, pe piaţa internă şi într-un cadru globalizat. Asigurăm în totalitate condiţiile necesare, inclusiv prin valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi străinătate, adaptarea planului de învăţământ şi a fișelor disciplinelor la exigenţele impuse de apartenenţa la spaţiul comunitar, pentru ca absolvenţii cursurilor universitare de licență să-şi însuşească şi să aprofundeze temeinice cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul Contabilitate, astfel încât să obţină cunoştinţele, competenţele şi aptitudinile definitorii necesare.

ADMITERE 2018 - 2019

Competenţele profesionale pe care absolvenţii le vor dobândi în urma obţinerii diplomei de licenţă sunt:

  • Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei
  • Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil
  • Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale
  • Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari
  • Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil
  • Competenţele transversale pe care absolvenţii le vor dobândi în urma obţinerii diplomei de licenţă sunt:
  • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila
  • Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
  • Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

Disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite de cursuri şi cărţi care includ tematica din fişa disciplinei. Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se regăsesc: Bazele contabilității, Finanțe publice, Contabilitatea instituțiilor de credit, Doctrina și deontologia profesiei contabile. Gestiune financiară, Fiscalitate, Baze de date, Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, Audit financiară, Expertiză contabilă și consultanță fiscală.

În planurile de învăţământ au fost incluse stagii de practică de specialitate în anul II de studiu, 3 săptămâni, însumând 90 de ore, la sfârşitul semestrului II. Practica se realizează în societăţi comerciale publice şi private, instituţii, etc. conform convenţiilor încheiate între universitate şi acestea, documente care precizează: obiectivul practicii, locul şi perioada desfăşurării practicii, modul de organizare şi îndrumare, responsabilii etc. Evaluarea acestei activităţi se face prin colocviu, pe baza tematicii din fișa disciplinei.

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii (laboratoare de informatică, multimedia), cu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Oportunități în carieră:
director economic în instituții publice , inspector  de specialitate în administrația public, specialist  în finanțe publice, revizor contabil, specialist  control intern , analist financiar, specialist în  contabilitatea managerială,  specialist în control de gestiune, specialist în contabilitatea instituțiilor de credit, specialist în gestiunea financiară a afacerii, specialist în contabilitate de gestiune, consultant bugetar, specialist în  fiscalitate, s director economic în societăți comerciale, pecialist în contabilitatea instituțiilor publice, șef serviciu contabilitate în administrația publică

Parteneriate
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (C.E.C.C.A.R.), Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.), Direcția de Finanțe.

 

Înscrierea la concursul de admitere se face conform metodologiei proprii ce poate fi găsită la secțiunea Admitere.

 

Absolventii studiilor de licenta primesc Diploma de licenta, dupa promovarea examenelor de finalizare a studiilor.

Sus