Facultatea de Drept

Total ore : 184

Numar credite: 23

DESCRIERE GENERALA

Programul postuniveristar Protecția juridică a datelor cu caracter personal asigură o coerentă înțelegere a institutiilor fundamentale ale Regulamentului pntru Protecția Datelor cu Caracater Personal, a subiectelor relevante – persoana vizată, responsabilul cu protecția datelor (DPO), operator, împuternicit – precum și a regimului sancționor și a elementelor esențiale din jurisprudența națională și europeană.

Regulamentul instituie, pentru autorități, precum și pentru organismele publice și private care se regăsesc în cazurile prevăzute în conținutul acestuia, obligativitatea desemnării unui responsabil pentru protecția datelor.

Cursanții vor înțelege și vor aprofunda, în cadrul cursurilor acestui program postuniversitar, noua reglementare europeană în materia protecției datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Pregătirea aplicării acestui Regulament necesită înțelegerea regulilor sale la nivelul autorităților și a instituțiilor publice dar și a organismelor private, precum și de către persoanele fizice, astfel încât să se asigure eficiența acestuia.

Întrucât responsabilul cu protecția datelor este un actor-cheie în arhitectura regulamentului, pentru celelalte situații în care desemnarea nu este obligatorie, este recomandată totuși numirea unui astfel de responsabil care, prin prisma pregătirii, experienței, atribuțiilor și sarcinilor sale, să îl ajute pe operator să își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile regulamentului și să constituie punctul de contact în relația acestuia cu autoritatea de supraveghere.

Vor fi detaliate astfel locul, rolul, atribuțiile și răspunderea responsabilului cu protecția datelor, dar și obligațiile și responsabilitățile pe care operatorul sau persoana împuternicită de acesta le are în relația sa cu DPO.

Nu în ultimul rând, cursanții vor avea posibilitatea să aprofundeze caracteristicele regimului sancționator impus de Regulament, calificat, prin prisma limitelor amenzilor administrative, ca fiind unul dintre cele mai severe.

COMPETENTE

Utilizarea legislatiei in vigoare in analiza situatiilor juridice, in incadrarea lor corecta din punct de vedere juridic si in solutionarea lor.
 
DISCIPLINE STUDIATE
  • Principiile Regulamentului General privind Protecția Datelor
  • Responsabilul cu potecția datelor. Competențe și regim sancționator.
  • Tipuri de contracte prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor
  • Proceduri în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor
  • Protecția juridică a drepturilor persoanelor asupra datelor personale Fraude comise prin sisteme informatice
  • Infracțiuni informatice

Printre specialiștii care vor susține cursurile în cadrul acestui program postuniversitar, menționăm coordonatorii primului volum din România care abordează tematica protecției datelor cu caracter personal: Prof. univ. dr. Daniel Mihail ȘANDRU, Dr. Irina ALEXE, Conf. univ. dr. Nicolae Dragos PLOEȘTEANU. Este vorba despre volumul Protecția Datelor cu Caracter Personal, Editura Universitară, publicată la sfârșitul anului trecut și care, potrivit coordonatorilor: ”Prin textele publicate în prezentul volum justificăm nu doar un interes conjuctural, raportat la o modificare legislativă europeană, dar și aspecte practice ale interpretării și aplicării dreptului. Volumul conține atât studii cu un orizont mai larg de cercetare, dar și opinii juridice sau note la spețe; prin aceasta am încercat să dăm relevanță nu doar teoriei ci și opiniei practicienilor. Sperăm ca acest volum să devin ghid în materia protectiei datelor cu caracter personal in Romania.”

Fișă de înscriere

Mai multe detalii aici.

ACTE NECESARE INSCRIERII:
- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)
- copia legalizată a certificatului de naștere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;
- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;
- două poze format ¾.

Taxa de inscriere - 50 lei

Taxa de studii - 3300 LEI/program

ANUNȚ EXAMEN CERTIFICARE  

Sus